Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 389.244,00 ευρώ προµήθειας εξοπλισµού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

 

18/5/2015

Σήµερα 30/04/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 84154/24-4-2015 πρόσκλησης (σε ορθή επανάληψη) του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 24-4-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.

Θέµα 2ο

Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 389.244,00 ευρώ, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη διενέργεια προµήθειας εξοπλισµού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

 • Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 • Αντιπρόεδρος κ. Δαµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία – Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη – Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), Δαµιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δηµάκος Δηµήτριος, Δήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου – Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου – Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).

Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αποστολοπούλου Μαλάµω, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δηµοπούλου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας Παύλος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Τζίβα Αιµιλία, Φωτόπουλος Ανδρέας, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τσούπρα Ιωάννα, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου: α) την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 84158/24-04-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καραµάνου και β) την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 86368/28-04-2015 εισήγησή της, οι οποίες έχουν σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχουν αντίστοιχα ως εξής :

α) ΘΕΜΑ : Έγκριση σκοπιµότητας για τη διενέργεια προµήθειας εξοπλισµού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Αττικής ύψους €389.244,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (316.458,54 προ ΦΠΑ).

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 1. Το γεγονός ότι από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας στην τέως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών έγινε µεταφορά χρηµατικών ποσών για την ενίσχυση των ενταγµένων στο Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο Αθηνών Εθελοντικών Οργανώσεων προκειµένου να προµηθευτούν επιχειρησιακό εξοπλισµό.

Μέχρι σήµερα το ποσό αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί και οι ανάγκες των εθελοντικών οργανώσεων έχουν αυξηθεί.

Με δεδοµένη την εθελοντική προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο η Περιφέρεια Αττικής θα ξεκινήσει διαγωνισµό για την προµήθεια εξοπλισµού των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Αθήνας

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας για τη διενέργεια προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Αττικής προϋπολογισµού €390.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 01072 και τον ΚΑΕ 5152.

β)ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικό ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τη διενέργεια προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Αθήνας.

 1. Γενικά περί του Συστήµατος Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας 
 • Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) σε µια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνίας σε δίκτυα και την ανάδειξη την αποτελεσµατικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΕΟ) και των δυνατοτήτων παρέµβασης που έχουνλειτούργησε πιλοτικά από το 2001, το Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας, (το οποίο θεσµοθετήθηκε µε νόµο ένα χρόνο αργότερα), µε σκοπό την πιο συστηµατική αξιοποίηση των ΕΟ στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών. Οι ΕΟ θεωρούνται πόροι και συµµετέχουν ενεργά στο σύστηµα Πολιτικής Προστασίας.

Σήµερα στη ΓΓΠΠ τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας όπου οι ΕΟ εντάσσονται σε αυτό µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, µε ειδική αναφορά στην χωρική εµβέλεια δράσης τους (Επικράτεια, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήµος) και η επιχειρησιακή τους ένταξη προβλέπεται µε την ενεργή συµµετοχή τους στα Συντονιστικά Όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµού. 

 • ενεργοποίηση των ΕΟ γίνεται από τα τµήµατα Πολιτικής Προστασίας και συνδέεται µε τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Για να είναι ουσιαστική η προσφορά των ΕΟ πρέπει οι δράσεις που αναλαµβάνουν να αποτελούν µέρος των επιχειρησιακών αναγκών όπως αυτές καθορίζονται µέσα από τα Συντονιστικά Όργανα, όπου θεσµικά µετέχουν και εκπρόσωποι των ΕΟ, µε κύριο στόχο την υποβοήθηση του έργου των κρατικών οργανισµών.

Χρηµατοδότηση Εθελοντικών Οργανώσεων

 • ΓΓΠΠ στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισµού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγµένων στο οικείο µητρώο ΕΟ. Η κατανοµή των ανωτέρω χρηµατοδοτήσεων καθώς και η διάθεση εξοπλισµού, µέσων και αναλώσιµων αγαθών, γίνεται µε απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. 
 • οικονοµική ενίσχυση γίνεται µε µεταφορά πιστώσεων προς τις Περιφέρειες (τ.Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), προκειµένου να προβούν σε αγορά εξοπλισµού και µέσων και σε παραχώρηση της χρήσης τους στις ΕΟ. (Ν. 3013/2002)
 1. Η Χρηµατοδότηση των ΕΟ των ΠΕ της Αθήνας

Στην χωρική αρµοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αθήνας σήµερα, δραστηριοποιούνται 33 ΕΟ, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο της ΓΓΠΠ.

Η ΓΓΠΠ από το 2003 έως και το 2008, για την ενίσχυση των ΕΟ, µεταβίβασε πιστώσεις στην Περιφέρεια Αττικής (τ. Νοµαρχία Αθηνών), προκειµένου να προβεί στην αγορά εξοπλισµού και υλικών τα οποία θα διέθετε στις ΕΟ.

Συνολικά διατέθηκαν στην τ. Νοµαρχία Αθηνών ποσό 663.000,00 € για την ενίσχυση των ΕΟ, σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα Ι.

(Σχετικά: Τα αριθµ. 3406/2003, 4922/2004, 6606/2005, 5499/2006, 7436/2007, 9513/2008 έγγραφα της ΓΓΠΠ µε θέµα «Οικονοµική Ενίσχυση των Εθελοντικών Οργανώσεων)

«Γραφειοκρατικές δυσκολίες» εµπόδισαν τις Οικονοµικές Υπηρεσίες να ολοκληρώσουν πλήρως την προµήθεια των υλικών των ΕΟ και «πάγωσαν» τις διαδικασίες.

Συνοπτικά οι δυσκολίες αυτές είχαν ως εξής (όπως καταγράφονται στα σχετικά έγγραφα των συναρµόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής):

 • Θεωρήθηκε ότι η ευθύνη της Περιφέρειας (τ. Νοµαρχία Αθηνών) σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας συνίσταται στην υποχρέωση να επιβλέψει, ώστε οι ΕΟ να προµηθευτούν είδη που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους και όχι στη διενέργεια διαγωνισµών. Στα πλαίσια αυτά, έγινε προσπάθεια να δοθούν τα χρήµατα κατευθείαν στις ΕΟ. Έτσι, η εξόφληση των σχετικών ενταλµάτων θα γινόταν µε την προσκόµιση σχετικών παραστατικών αγοράς του επιχειρησιακού εξοπλισµού. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε, αφού σύµφωνα µε την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου δεν ήταν νοµότυπη.
 • Θεωρήθηκε ότι η Περιφέρεια (τ. Νοµαρχία Αθηνών) δεν είχε την νοµική αρµοδιότητα να αποφασίσει την καταβολή στις ΕΟ των µεταφερθέντων από τη ΓΓΠΠ οικονοµικών πιστώσεων ως οικονοµικές ενισχύσεις.
 • Θεωρήθηκε ότι το θέµα µπορεί να επιλυθεί µόνο µε την µεταβίβαση της αρµοδιότητας επιχορήγησης των ΕΟ, στις ΝΑ.
 • Στους σχετικούς διαγωνισµούς που έγιναν εν συνεχεία, οι τεχνικές προδιαγραφές χαρακτηριστήκαν ως φωτογραφικές και οι διαγωνισµοί ακυρώθηκαν για το λόγο αυτό. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεχνικές περιγραφές των ειδών ζητήθηκαν από τις ίδιες τις ΕΟ, αφού θεωρήθηκε ότι τα υλικά αναλύονταν σε πολλές κατηγορίες και είναι πολύ ειδικής φύσης.

Επιπλέον µέρος των υλικών που ζητήθηκαν, αποτελούσαν συµπλήρωµα υπάρχοντος εξοπλισµού των ΕΟ, δηλαδή συγκεκριµένης επωνυµίαςΌπως αναφέρεται και στο αριθµ. 36301/2008 έγγραφο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών «…οι ανάγκες των Εθελοντικών Οµάδων εντοπίζονται είτε σε συµπλήρωση εξοπλισµού που ήδη υπάρχει είτε σε συγκεκριµένο είδος που χρησιµοποιούν µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η προδιαγραφή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό χωρίς να κινδυνεύουµε να θεωρηθούµε ότι µεροληπτούµε υπέρ µίας ή άλλης εταιρίας».

 • Επιχειρήθηκε η οµαδοποίηση ανά κατηγορία των υπό προµήθεια ειδών για τη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών διενέργειας διαγωνισµών, αλλά διατυπώθηκε η άποψη ότι τέτοιου είδους οµαδοποιήσεις έχουν την έννοια της κατάτµησης και εποµένως ενέχουν κινδύνους καταλογισµού.
 • Θεωρήθηκε ότι µε τον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, οι ΕΟ δεν θα εισέπρατταν τελικά υλικά που αντιστοιχούσαν ακριβώς το ποσό της επιχορήγησής τους, αφού αυτό εξαρτιόταν από το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
 • Πολλοί διαγωνισµοί απέβησαν άκαρποι γιατί υπήρχε µία ή καµία προσφορά.
 • Θεωρήθηκε ότι για τα υπό προµήθεια είδη που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των ΕΟ, οι δαπάνες που θα προέκυπταν δεν εξυπηρετούσαν λειτουργικές ή άλλες ανάγκες της Περιφέρειας (τ. Νοµαρχίας) και ως εκ τούτου υπήρχε κίνδυνος καταλογισµού των δαπανών αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Προτάθηκε να εξετασθεί το θέµα επιστροφής των πιστώσεων στην ΓΓ Πολιτικής Γραµµατεία, ως αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε το νόµο.

Επιπλέον των ανωτέρω:

Για το εν λόγω θέµα έχουν γίνει πλήθος καταγγελιών από τις ΕΟ και παρενέβη τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη όσο και ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης πρότεινε λόγω δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή της διαδικασίας χρηµατοδότησης της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και νυν Περιφέρειας Αττικής, ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή του νοµικού πλαισίου που διέπει τις ανωτέρω ενισχύσεις, προς την κατεύθυνση της απευθείας επιχορήγησης των ΕΟ, είτε από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας είτε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, µε έλεγχο της διάθεσης του χορηγούµενου ποσού για αγορά εξοπλισµού (πχ µε προσκόµιση παραστατικών αγοράς).

Συµπληρωµατικά, σας γνωρίζουµε ότι µέχρι και σήµερα, κάποιες ΕΟ έχουν λάβει ολόκληρο ή µέρος από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνταν µετά από διαγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτό διαγωνισµό, πρόχειρο ή απευθείας ανάθεση) ενώ υπάρχουν και ΕΟ οι οποίες δεν έχουν λάβει κανένα ποσό επιχορήγησης.

 • Αυτοτελής /νση Πολιτικής Προστασίας λαµβάνοντας υπόψη ότι τα χρήµατα για τον εξοπλισµό των ΕΟ δεν έχουν επιστραφεί στη ΓΓΠΠ αφού µελέτησε το 10ετές αρχείο επί το θέµατος, συνεργάστηκε εκ νέου µε τις ΕΟ και προκειµένου γίνει ακόµη µία προσπάθεια να βρεθεί λύση στο δίκαιο αίτηµά τους, δηλαδή πάρουν τον εξοπλισµό και τα υλικά που δικαιούνταν, ενηµερώνοντας σχετικά και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. 
 • διαδικασία έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε, ει δυνατόν, να αποφευχθούν οι δυστοκίες του παρελθόντος: Έτσι:

Προκειµένου να αποφευχθεί το γεγονός οι τεχνικές προδιαγραφές να θεωρηθούν φωτογραφικές, συντάχθηκαν από το τµήµα της Πολιτικής Προστασίας ΚΤ, επιλέγοντας βασικά υλικά και εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται από την πλειοψηφία των ΕΟ και καταρτίστηκε ο σχετικός προϋπολογισµός. Εν συνεχεία, κάλεσε τις ΕΟ να επιλέξουν τον εξοπλισµό και τα υλικά τους µε βάση αυτά τα στοιχεία.

 • Προκειµένου κάθε οµάδα να λάβει υλικά που να αντιστοιχούν ακριβώς στο δικαιούµενο ποσό της, ζητήθηκε από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες στην διακήρυξη να συµπεριληφθεί και όρος που θα προβλέπει την αυξοµείωση των ποσοτήτων σε κάποιο ποσοστό (δικαίωµα προαίρεσης).
 • Ζητήθηκε από τις αρµόδιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, η διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και προτείνεται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (αριθµ. 2/49505/006/24-7-2008 έγγραφο ΥΔΕ)
 • Ζητήθηκε από τις ΕΟ µε τη δηµοσίευση της προκήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισµού, να ενηµερώσουν και οι ίδιοι τους προµηθευτές τους προκειµένου να καταθέσουν προσφορές, ώστε να µην παρουσιαστεί πάλι το φαινόµενο ακύρωσης του διαγωνισµού γιατί δεν υπήρχαν προσφορές.

Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι ο εξοπλισµός που διατίθεται βάση της κατανοµής χρηµατοδότησης από τη ΓΓΠΠ σε µία ΕΟ διατίθεται για χρήση. Σε περίπτωση που η ΕΟ παύσει να λειτουργεί ο εξοπλισµός επιστρέφεται στην οικεία Περιφέρεια. (Σχετ.: Το αριθµ 5775/2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ)

Με το αριθ. 241504/2013 έγγραφο της Αυτοτελούς /νσης Πολιτικής Προστασίας απεστάλλει στην /νση Οικονοµικών/ Τµήµα Προµηθειών το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και πίνακας των αιτούµενων υλικού των ΕΟ µε τις προϋπολογισθείσες τιµές και ποσότητες ανά είδος, προκειµένου να προβεί στη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού.

Εν κατακλείδι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, θεωρούµε ότι δικαίως παραπονούνται οι ΕΟ και πρέπει να δοθεί λύση στο χρονίζον αυτό ζήτηµα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ενηµερώνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις ΠΕ Αθήνας ύψους €390.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, προϋπολογισµού 390.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 01.072 και τον Κ.Α.Ε. 5152.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Χρήστου – Γερµενή Ευγενία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

Το έγγραφο αυτούσιο στην αρχική του μορφή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.patt.gov.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.