Νομοθεσία ΠΔ 23/2000 Ναυαγοσώστη

 

1/11/2013

“Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.”

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.

β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη υποπαράγραφο ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λ.π.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.

γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ή ζώνης λιμένα για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αλλά δεν είναι πολυσύχναστος, Για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή αποτελούμενη από:
1) τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στη Επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ.
2) έναν (1) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των μελών του, από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο και
3) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς

Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων (500) λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λ.π. Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου.

2.     -ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ: ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ’ επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.

3.     -ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: η σχολή που είναι εφοδιασμένη με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό τη διδασκαλία – εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική) όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη.

4.     -ΥΕΝ: το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

5.     -ΔΟΥ: η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Άρθρο 5

Άδειες ναυαγοσωστών

1.    -Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργασθούν ως ναυαγοσώστες αφού προηγουμένως εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

-Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους: 
α) Υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή το πιστοποιητικό σπουδών, τα ανάλογα δικαιολογητικά καθώς και τρεις (03) φωτογραφίες.
β) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα:
περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος
εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη
χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων
τρόποι προσέγγισης θύματος
λαβές αποφυγής
τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος
απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού
αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος
έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων
(10) επικίνδυνα ψάρια
(11) βασικές γνώσεις μετεωρολογίας
(12) τρόποι  διάσωσης  θύματος  και  ειδικά  σε  περίπτωση  ατόμου  με  
       ειδικές ανάγκες
(13) σύνταξη αναφοράς συμβάντος
(14) εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κτλ.)
(15) φυσιολογία πνιγμού
(16) υποθερμία,  κράμπα,  εξάντληση κολυμβητή  –  εγκαύματα  από τον
       ήλιο
(17) χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού
(18) επίδεση τραυμάτων – χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού
(19) συμπτώματα ηλίασης και αντιμετώπιση αυτής
(20) ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα
γ) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως ικανοί, εφόσον επιτύχουν τις εξής ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή.
κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο
κολύμβηση εκατό (100) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2′ 00”).
κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ. σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10′)
ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων από βάθος έξι (6) μ.
υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.
έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
κωπηλασία 
δ) Έχουν εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδήλατου.

3.    Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψήφιους. Η θεωρητική εξέταση γίνεται προφορικά στην ελληνική γλώσσα σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η αθλητική δοκιμασία διενεργείται σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) ή θαλάσσιο χώρο που έχουν προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες.

4.    Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες (1 έως και 13, 14 έως και 19 και 20) της υποπαραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2γ αυτού, θεωρούνται αποτυχόντες και επανεξετάζονται εξ’αρχής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθει δίμηνο από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη θεωρητική εξέταση ή την αθλητική δοκιμασία ανάλογα.

5.    Η βαθμολογία εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).

6.   Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος κάθε μέλους της επιτροπής (και του Προέδρου).

7.    Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την ένδειξη “ΕΠΕΤΥΧΕ” ή “ΑΠΕΤΥΧΕ”.

8.    Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται επίσης, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων αλλοδαπών σχολών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή ακριβούς αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1ε, 1στ και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και τριών (3) φωτογραφιών.

9.    Οι άδειες αυτές είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνονται ανά τετραετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υποβολή των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1ε και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξέλιπε κανείς από τους αναφερόμενους στο Διάταγμα αυτό λόγους. Η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 εκ μέρους του αιτούντος. 

10.    Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους.

11.    Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο.

12.    Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την ανωτέρω άδεια σε ισχύ και είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι και σαρανταπέντε (45) ετών και έχουν το πιστοποιητικό υγείας της υποπαραγράφου 1θ του άρθρου 2 σε ισχύ.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις

    Οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ) υποχρεούνται όπως:

α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10.30 – 17.30 προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά το ειδικότερον στο επόμενο άρθρο οριζόμενα.
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένο με πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
αδιάβροχο φακό.
κιάλια.
σωσίβιο Rescue Tube – Σωσίβιο Rescue Can.
σανίδα διάσωσης.
σωστικό σωλήνα (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός)
φορητό φαρμακείο 
πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου
δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί.
καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.
γυαλιά ηλίου.
πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AIDS, μπλε απόχρωσης.
κουβέρτες.
καταδυτικό μαχαίρι.
μάσκα βυθού.
βατραχοπέδιλα.
σημαία Ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40Χ80 εκ. Με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα).
κοινή σφυρίχτρα.
δ) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.

Άρθρο 8
Βάθρο Ναυαγοσώστη

1. -Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.
2. -Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. -Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
4. -Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη

1. -Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη.
2. -Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

4.     -Άδειες ναυαγοσωστών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν επί μια τετραετία από την έκδοση ή τελευταία ανανέωσή τους και ανανεώνονται ανά τετραετία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5.

Άρθρο 11
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/91 (Α’205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αλλοδαπά πρόσωπα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (ν. 2155/93). Επιπλέον των προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν Διάταγμα οι αλλοδαποί Διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και οι ναυαγοσώστες πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96 (Α’124), όπως εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.Άρθρο 13
Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα

Η άδεια ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 Π.Κ.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

 

 Περιεχόμενα Ποσότητες
Καρδιοκυκλοφοριακά – αναληπτικά 1
Αναλγητικά           1
Ενέσιμο κορτικοειδές         1
Σύριγγες 5cc                         2
Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων              2
Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου BROOK 1
Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUEDEL  1
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός AMPU                              1
Κοινοί επίδεσμοι 5
Γάζες αποστειρωμένες πακέτα 2
Ελαστικός επίδεσμος           1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα 2
Mercurochrom                     50cc
Οξυζενέ 50cc
Οινόπνευμα 50cc
Λευκοπλάστης 1
Ψαλίδι κοινό        1
 

Πηγή: www.pashna.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.