Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οπλοφορία στο Πυροσβεστικό Σώμα

 

24/4/2016

Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δια του παρόντος άρθρου ο συγγραφέας επιδιώκει να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την οπλοφορία στο πυροσβεστικό σώμα. Ειδικότερα ο θεσμικός νομοθέτης  μετά την ανάθεση στο προσωπικό του  Πυροσβεστικού  Σώματος (Π.Σ.) καθηκόντων ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου με το ν.δ.658/1970  της προανάκρισης του εγκλήματος του εμπρησμού, με το Β.Δ. 656/1972 – ΦΕΚ 186/Α/26-10-1972, εν συνεχεία ρύθμισε τα θέματα κατοχής οπλισμού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και θέματα οπλοφορίας των αξιωματικών και κατωτέρων οργάνων του Π.Σ. Ακολούθως μετά από τριάντα πέντε (35) έτη, επιδιώκεται με τον Ν. 3511/2006 ο επανακαθορισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οπλοφορία στο Π.Σ. χωρίς όμως αποτέλεσμα, διότι δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά διατάγματα (Υπουργικές αποφάσεις) με συνέπεια να παραμείνει σε ισχύ το  Β.Δ. 656/1972 – ΦΕΚ 186/Α/26-10-1972. Εν συνεχεία ο θεσμικός Νομοθέτης με τον Ν.4249/2014 επανακαθορίζει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την οπλοφορία στο Π.Σ. όπως αναλύεται παρακάτω.

ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε με τον Ν.4249/2014 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οπλοφορία στο Π.Σ. Ειδικότερα στον ως άνω Νόμο και συγκεκριμένα στο Αρ.65 παρ. 3 καθορίζεται ότι << Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος. Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισμό και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση>>. Ενώ στο ίδιο άρθρο και συγκεκριμένα στην παρ.5 εδα. β αναφέρεται «ότι  με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη του Ν. 4249/2014 αποτελεί σημαντική καινοτομία για το Πυροσβεστικό Σώμα διότι αίρονται οι ασάφειες που υπήρχαν στα δύο προηγούμενα θεσμικά κείμενα δηλαδή στο Β.Δ. 656/1972  και στον Ν.3511/2006  σε ότι αφορά την οπλοφορία στο Π.Σ. και με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο παρέχεται το δικαίωμα της οπλοφορίας στους Ανακριτικούς Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στο ίδιο άρθρο παρ. 6 καθορίζεται ότι << Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Στο σημείο αυτό ας μου επιτρέψουν οι αναγνώστες του παρόντος άρθρου να αναφερθώ και σε  δύο επιπλέον διατάξεις Ν.4249/2014 οι οποίες δεν έχουν σχέση με την οπλοφορία αλλά αφορούν αυτή δια των οποίων ανατίθεται η προανάκριση στο Π.Σ.  και συγκεκριμένα: α) Της διάταξης  του άρθρου 268 ΠΚ που αφορά την πλημμύρα και β) της διάταξης του άρθρο 265 του Π.Δ. 283/1985 (Α’ 106) όπου προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής: «. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ ) προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.»

Κατά την δικανική άποψη του συγγραφέα οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν σημαντική καινοτομία ενώ  δiδουν ένα επιπλέον ΄΄όπλο΄΄ στη φαρέτρα των Ανακριτικών Υπαλλήλων του Π.Σ. μαζί με άλλες δράσεις –καινοτομίες που  έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν, σε ότι αφορά την ΠΡΟΛΗΨΗ – ΔΙΩΞΗ του εγκλήματος του Εμπρησμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α) Έκδοση και δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής απόφασης η οποία σε ότι αφορά την χρήση και φύλαξη του οπλισμού θα πρέπει να είναι στο πνεύμα του Β.Δ. 656/1972. 

β)  Με δεδομένο ότι ο οπλισμός που διαθέτει το Π.Σ. είναι παλαιός (Πρόκειται για περίστροφα 32in Smith&Wesson) να δοθεί η δυνατότητα στους ανακριτικούς υπαλλήλους να προμηθεύονται τον ατομικό τους οπλισμό με δική τους δαπάνη, ενώ σε περίπτωση που παύουν να ασκούν  τα καθήκοντα του ανακριτικού υπαλλήλου να μπορούν να μεταπωλούν τον ατομικό οπλισμό τους.

γ ) Προγραμματισμός κατ έτος εκπαίδευσης ανακριτικών υπαλλήλων στην οπλασκία, σκοποβολή, λύση αρμολόγηση ατομικού οπλισμού καθώς και στην συνοδεία κρατουμένων  (τέτοιες εκπαιδεύσεις τυγχάνουν της αποδοχής των ανακριτικών υπαλλήλων ξεκίνησαν με την ίδρυση  της Δ.Α.Ε.Ε. με το Π.Δ. 3/2000 και συνεχίστηκαν από το έτος 2005  στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης της Π.Υ. Αθηνών, κατόπιν αιτήματος του γράφοντος και σχετικής έγκρισης  του Α.Π.Σ. και συνεχίστηκαν στη συνέχεια σε μεγάλο αριθμό ανακριτικών υπαλλήλων του Π.Σ.).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Β.Δ. 656/1972
 • Ν. 3511/2006
 • Ν.4249/2014

Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα

1 Comment

 1.  

  Αγαπητοί φίλοι,

  Με αφορμή το άρθρο θα ήθελα να σας διηγηθώ μια καταπληκτική ιστορία .

  Σε μια επίσκεψή μου σε ένα Πυροσβεστικό μουσείο στην Τσεχία, ανάμεσα στις Πυροσβεστικές άμαξες και αντλίες του 1800 είχε αραδιασμένα και Κανόνια .

  Μου φάνηκε περίεργο και ρώτησα τον ξεναγό τι δουλειά είχαν τα Κανόνια στο πυροσβεστικό μουσείο .

  Η απάντηση ήταν έκπληξη .

  Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της εποχής των Ναπολεόντειων πολέμων, διέθεταν μοίρες πυροβολικού μαζί με τις μονάδες κατάσβεσης για τον εξής λόγο : Όταν υποχωρούσαν από μία πόλη και την άφηναν στον εχθρό, έβαζαν φωτιά για να καεί. Οι πυροσβέστες που προσπαθούσαν να τη σβήσουν, δέχονταν πυρά πυροβολικού από τους υποχωρούντες και έπρεπε να τα απαντήσουν και για αυτό το λόγο η πυροσβεστική, διέθετε και πυροβολικό, στις εμπόλεμες περιοχές της εποχής.

  Τα κανόνια αυτά άνηκαν στην πυροσβεστική και μάλιστα εντυπωσιάστηκα και από την σήμανση που είχαν .

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.