Εξοπλισμός Ασφαλείας για Προστασία από επικίνδυνα Υλικά

 

Της Αριστοθέας Λαζαρίδου
Χημικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E.
Email:
cissy@otenet.gr

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των εργαζομένων της βιομηχανίας αλλά και των πυροσβεστών είναι οι επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες και ευθύνονται για το 80% των επαγγελματικών ασθενειών περίπου. Όμως τα σωστά μετρά ασφαλείας και ο προστατευτικός εξοπλισμός ελαχιστοποιούν τις βλάβες τις οποίες προκαλούν.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση χρήσης, διακίνησης, και αποθήκευσης επικινδύνων χημικών υλών. Με τον όρο “επικίνδυνη χημική ύλη αναφερόμαστε σε κάθε ουσία χημική η οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Οι χημικές αυτές ύλες γίνονται καθημερινά όλο και πιο απαραίτητες τόσον στην βιομηχανία όσο και στην ιδιωτική χρήση. Διάφοροι οργανισμοί όπως η παγκόσμια οργάνωση Υγείας υπολογίζουν ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν 80.000 περίπου χημικές ουσίες και κάθε χρόνο περίπου αυξάνονται κατά 200 με 1000 περίπου.

Για τους κινδύνους που οι ουσίες αυτές προξενούν στην υγεία, η επιστήμη μπορεί να δώσει απάντηση δυστυχώς μόνο για το 6%! Οι επιδράσεις των χημικών κάτω από κάποια ανεξέλεγκτη κατάσταση μπορούν να αποβούν ολέθριες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την προσωπική περιουσία.

Τα παραπάνω δημιουργούν την ανάγκη μιας περισσότερο υπεύθυνης και ασφαλούς χρησιμοποίησης των ουσιών αυτών ιδιαίτερα απαραίτητη είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπευθύνων (μηχανικών, τεχνικών, εργατών κ.λπ) καθώς και των μελών των ομάδων άμεσης επέμβασης (πυροσβεστών).

Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνουν και να ελέγχουν συμβάντα με επικίνδυνα υλικά. Στο χώρο εργασίας οι χημικές ουσίες υπάρχουν με τη μορφή:

 • Αερίου – όπως π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα, Υδρόθειο
 • Ατμού – όπως π.χ. ατμοί διαλυτών
 • Σκόνης – όπως π.χ. σκόνη μολύβδου, σκόνη βάμβακος
 • Ομίχλης – όπως ομίχλη υλικών που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς
 • Διαβρωτικών Υγρών – όπως π.χ. Καυστική σόδα, θειικό οξύ.
 • Λοιπά εύφλεκτα και τοξικά υγρά

Ανάλογα με τη μορφή τους οι χημικές ουσίες εισέρχονται στο σώμα με την

 • Εισπνοή
 • Κατάποση
 • Απορρόφηση δια του δέρματος

Με την εισπνοή οι τοξικές ουσίες οδηγούνται στους πνεύμονες και από εκεί στο αίμα, το οποίο τις μεταφέρει στα διάφορα σημεία του οργανισμού. Η εισπνοή τοξικών ουσιών είναι ο πιο σημαντικός και συνηθισμένος τρόπος εισόδου τους στο σώμα του εργαζόμενου. Υπολογίζεται ότι το 80% των επαγγελματικών ασθενειών αποδίδονται σ’αυτήν την αιτία.

Η κατάποση των τοξικών ουσιών συνδέεται κυρίως με την τυχαία λήψη ορισμένων ποσοτήτων τους όπως με τη λήψη τροφής σε μολυσμένο περιβάλλον χώρο.

Η απορρόφηση των τοξικών ουσιών δια τους δέρματος είναι επίσης σημαντικός τρόπος εισόδου γιατί το δέρμα είναι το συνηθέστερα εκτεθειμένο μέρος τους σώματος σε οποιονδήποτε παράγοντα.

Σημειωτέον ότι: οι υψηλές θερμοκρασίες που αυξάνουν την ποσότητα του ιδρώτα ευνοούν την ταχύτερη απορρόφηση των ουσιών.

Τα μολυσμένα ρούχα επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο απορρόφησης γιατί παραμένουν για πολύ χρόνο σε επαφή με το δέρμα.

ΟΙ επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων από την έκθεση σε τοξικές ουσίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως:

 • Τρόπος Εισόδου – αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, δέρμα
 • Φυσική κατάσταση – είναι ο εργαζόμενος ασθενής; Μήπως στο παρελθόν έχει υποστεί βλάβη η υγεία του από άλλη ή παρόμοια έκθεση; Ποια η ψυχολογική κατάσταση του εργαζόμενου; Μήπως βρίσκεται σε ένταση;
 • Δόση – πόση ποσότητα τοξικής ουσίας έλαβε;
 • Διάρκεια – πόση ώρα έμεινε εκτεθειμένος;
 • Ευαισθησία – πόσο ευαίσθητος είναι στην τοξική ουσία;
 • Aλλοι παράγοντες – το φύλο του εργαζόμενου, η ηλικία του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα μιας ουσίας.
 • Συνδυασμένη δράση – μήπως υπάρχει έκθεση του εργαζόμενου σε περισσότερες από μια τοξικές ουσίες, οπότε η συνδυασμένη δράση επιβαρύνει την κατάσταση;

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει την βλαβερή επίδραση στον οργανισμό, από ορισμένα επικίνδυνα αέρια.

Όλα τα ανωτέρω αλλά και η πράξη έχουν αποδείξει ότι ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και διατήρηση της ασφάλειας τόσον μέσα στο βιομηχανικό χώρο όσον και στην επέμβασης σε συμβάντα με επικίνδυνα υλικά.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός αποτελεί έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα των προσπαθειών για ασφαλή εργασία στη βιομηχανία ή ασφαλείς διαδικασίες για καταστολή κάποιου βιομηχανικού ατυχήματος. Χρησιμοποιείται πάντα σαν φραγμός μεταξύ ανθρώπου και κινδύνου με κύριο σκοπό του να εμποδίσει την άσκοπη έκθεση του εργαζόμενου στον κίνδυνο.

Οι Ατομικές Προστατευτικές Στολές προστατεύουν μεταξύ άλλων τα διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος και επιβάλλουν τη σωστή επιλογή τους, τη σωστή χρήση τους καθώς και την άρτια συντήρηση και διατήρησή τους. Διαφορετικά μπορεί να αποτελέσουν παγίδα για τον εργαζόμενο και τον πυροσβέστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ

Ονομασία της ουσίας

Βιομηχανική Δραστηριότητα

Δράση επί του οργανισμού

Aζωτο (Ν2) (εισπνοή)

Μεταλλεία, βιομηχανία λιπασμάτων, αμμωνίας, μεταλλουργική βιομηχανία (δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας) σχηματισμός Ν2 από οξείδωση σιδηροπυρίτη αποικοδόμηση φυτικών ουσιών

Ασφυξιογόνο (πονοκέφαλος, ζάλη, δύσπνοια, δυσλειτουργία της καρδιάς, ασφυξία, απώλεια συνειδήσεως)

Αμμωνία (ΝΗ3) (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς)

Βιομηχανία λιπασμάτων και χημικών προϊόντων, ψυκτικό κλιβάνων

Επιπεφυκίτις, εγκαύματα δέρματος και οφθαλμών, οίδημα στοματικής κοιλότητας, ρινός, λάρυγγος και πνευμόνων

Διοξείδιο του Aνθρακα (CO2) (εισπνοή, επαφή με το δέρμα)

Βιομηχανία αεριούχων ποτών, ψυκτικών μιγμάτων, πυροσβεστήρων, παράγεται επίσης σε ορυχεία, κάδους ζύμωσης ζυθοποιείων, φούρνους κωκ, δράση οξέων επί ανθρακικών ενώσεων

Ασφυξιογόνο, εγκαύμαατα δέρματος (στερεό CO2 ή ξηρός πάγος)

Μονοξείδιο του Aνθρακα (CO) (εισπνοή)

Παράγεται κατά την ατελή καύση ενώσεων του άνθρακα

Τοξικό – ασφυξιογόνο (πονοκέφαλος, ζάλη, αδυναμία άκρων, απώλεια συνειδήσεως σε σοβαρές περιπτώσεις και πιθανός θάνατος)

Διοξείδιο του Θείου (SO2) (εισπνοή, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς)

Καύση θειούχων ενώσεων, παραγωγή θειικών οξέων και εντομοκτόνων, συντηρητικό τροφών και κρασιών.

Δακρύρροια, βήχας, ερεθισμός βλεννογόνου – ανωτέρω αναπνευστικού συστήματος, δύσπνοια, θωρακικός πόνος, χρόνια βρογχίτης, κυκλοφοριακή ανεπάρκεια πνευμόνων

Αρσίνη (ASH3) (εισπνοή)

Βιομηχανία κατεργασίας ααρσενικούχων μετάλλων (δράση οξέων), παραγωγή ημιαγωγών, ηλεκτρονικών ειδών

Αιμόλυση, συκώτι (τοξικός ίκτερος), βλάβη νεφρών

Υδρόθειο (H2S) (εισπνοή, κατάποση, επαφή με το δέρμα και οφθαλμούς)

Ορυχεία, υπόνομοι, βιομηχανική κατεργασία θειούχων ενώσεων (ραιγιόν, βιομηχανία πετρελαίου κ.λπ)

Δακρύρροια, ερεθισμός βλεννογόνου ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, κεφαλαλγία, ίλιγγος, θανατηφόρο σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Υδροκυάνιο (HCN) (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς)

Παράγεται κατά την κατεργασία κυανιούχων ενώσεων (χαλυβουργία, γαλβανισμός, αντισηπτικό σε ψεκασμούς, καύση πολυουρεθάνης), βιομηχανία οργανικών συνθέσεων (ακρυλικές ρητίνες

Κεφαλαλγία, ζάλη, αρρυθμία αναπνοής, απώλεια συνειδήσεως, θάνατος

Φθόριο (F2) και ενώσεις του (εισπνοή, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς)

Βιομηχανία αλουμινίου, χυτήρια σιδήρου, βιομηχανία μετάλλου (κρυόλιθος, φθορίτης), χημική βιομηχανία παραγωγής και χρήση FREON

Φθορίωση (βλάβη σκελετικού συστήματος οστών, συνδέσμων, τενόντων), ερεθισμός και καταστροφή ανωτέρου αναπνευστικού. Εγκαύματα δέρματος, ερεθισμός οφθαλμών

Χλώριο (Cl2) (εισπνοή, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς)

Παρασκευή χλωριούχων ενώσεων, απολυμαντικό υδάτων, λευκαντικό, εντομοκτόνο

Ερεθισμός αναπνευστικού συστήματος και οφθαλμών, κεφαλαλγία, ναυτία, πνευμονικό οίδημα.

Φωσγένιο (COCl2) (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα και οφθαλμούς

Σύνθεση οργανικών ενώσεων (βαφές), βιομηχναία εντομοκτόνων, μεταλλουργία (διάσπαση χλωριούχων υδρογονανθράκων)

Ερεθισμός οφθαλμών και ανωτέρου αναπνευστικού, εγκαύματα δέρματος, βρογχίτις, ζάλη, ρίγος, δύσπνοια, πνευμονικό οίδημα

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Υλικό – Ενδυμασίας

Ενδυμασία η οποία προέρχεται από το ευρέως χρησιμοποιούμενο βαμβάκι προστατεύει από εγκαύματα προερχόμενα από έκλαμψη συγκολλήσεων, από τον ήλιο από δηλητήρια βοτάνων και τσιμπήματα εντόμων.

Το μαλλί προσφέρει καλύτερη προστασία από εκλάμψεις (συγκολλήσεων) και από τυχόν πιτσιλίσματα διαβρωτικών υγρών.

Περισσότερη προστασία πετυχαίνεται με τα ρούχα πυκνής ύφανσης από τα αραιής ύφανσης.

Μεταξωτά, ραιγιόν , πολυεστερικά και άλλα συνθετικά ή πλαστικά υλικά αν και είναι μερικές φορές πιο ανθεκτικά στα διαβρωτικά χημικά απ ότι τα μάλλινα και τα βαμβακερά συντελούν στη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Έτσι η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όταν εύφλεκτα , ατμοί ή άλλα υλικά μπορεί να αναφλεγούν εξ’αιτίας της εκκένωσης στατικού ηλεκτρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστώνται τα βαμβακερά.

Εξειδικευμένα ενδύματα – στολές προσέγγισης και εισόδου σε συμβάντα με επικίνδυνα υλικά για ολοκληρωμένη προστασία από κανονικά υλικά και υψηλή θερμότητα διατίθενται για συγκεκριμένες εργασίες ή άμεση επέμβαση

Η λειτουργικότητα και διάρκεια ζωής των ανωτέρω ενδυμάτων καθώς και η ανθεκτικότητά τους σε αιχμηρά αντικείμενα και καταπόνηση εξαρτάται από το υλικό και την ποιότητα κατασκευή τους.

Τα χημικά προστατευτικά ενδύματα βασίζονται κυρίως σε πλαστικά και ελαστομερή υλικά υφασμάτων όπως:

 • POLYETHYLENE – VITON
 • BUTYL RUBBER
 • NEOPRENE – POLYVINYL CHLORIDE (PVC)
 • NITRIL RUBBER – STYRENE

Κάθε χημική ουσία αντιδρά κατά μοναδικό τρόπο με κάθε πλαστικό ή ελαστομερές υλικό.

Συντελεστές προσοχής:

Δεν υπάρχει πλαστικό ή ελαστικό ένδυμα το οποίο να είναι αδιαπέραστο.

Κάθε υλικό ενδυμασίας δεν αποτελεί ασπίδα προστασίας (εμπόδιο) σε όλες τις χημικές – καυστικές ουσίες.

Για παράδειγμα, ρευστές χημικές ουσίες καθώς και ορισμένα αέρια απαιτούν ενδύματα με ύφανση χωρίς πόρους, ενώ το ίδιο δεν είναι υποχρεωτικό σε αντιμετώπιση στερεών ουσιών. Επίσης ανόργανα οξέα όπως HCL, H2SO4, Νιτρικό Οξύ κ.λπ, τείνουν να διασκορπούν τα προστατευτικά χαρακτηριστικά του Latex ενώ δεν αντιδρούν ουσιαστικά με τις προστατευτικές ιδιότητες του VITON.

Το αντίθετο συμβαίνει με τα οργανικά οξέα όπου το ύφασμα από φυσικό ή συνθετικό latex (λατέξ) είναι η πιο σωστή επιλογή για προστασία.

Οι φυσικές ιδιότητες των προστατευτικών ενδυμάτων βασίζονται πάντα και εξαρτώνται από το είδος των εργασιών που χρησιμοποιούνται.

Το φυσικό λάστιχο μπορεί να είναι άριστο σε εργασίες όπου χρησιμοποιούν αιχμηρά αντικείμενα (προστασία από τρύπημα, σκισίματα κ.λπ.) ενώ είναι ακατάλληλο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Κανένα είδος φόρμας στολής ή άλλης ενδυμασίας δεν προσφέρει προστασία σε κάθε είδος εργασίας και σε κάθε επικίνδυνη ουσία.

Οι προστατευτικές στολές δεν πρέπει να εκτίθενται περισσότερο από 1 ώρα σε χημικές ουσίες.

Τα ενδύματα (στολές) πρέπει να αλλάζονται μόλις είναι δυνατός (σε περιοχή εκτός της επικίνδυνης ζώνης) μετά από επαφή τους με χημικά υγρά ή αέρια ή άλλες μολυσματικές ουσίες.

Πολλά είδη και συνδυασμοί φυσικών και συνθετικών υφασμάτων χρησιμοποιούνται στην Παρασκευή χημικών προστατευτικών ενδυμάτων. Από το μεγάλο αριθμό των τύπων που υπάρχουν στο εμπόριο, τα πιο βασικά υλικά κατασκευής στολών ασφαλείας περιλαμβάνουν:

 • BUTYL RUBBER,
 • POLYETHYLENE
 • NATURAL RUBBER
 • CLHLORINATED POLYETHELENE
 • NEOPRENE
 • POLYURETHANE
 • NEOPRENE NATURAL RUBBER,
 • POLYVINYL CHLORIDE
 • NITRILE RUBBER
 • VITON
 • NITRILE RUBBER/POLYVINYL CHLORIDE
 • NEOPRENE STYRENE BUTADIENE RUBBER,
 • STYRENE
 • BUTADIENE RUBBER

Η λειτουργικότητα των στολών ασφαλείας εξαρτάται από τους κάτωθι συντελεστές:

 1. οι ραφές του ενδύματος είναι δυνατόν να διαπερνώνται από χημικές ουσίες εάν δεν προστατεύονται με ειδική ταινία επικάλυψης ή σφραγίζονται από κατασκευής με ειδικής επικάλυψη.
 2. Τυχόν διατρήσεις ή ανοίγματα πολλές φορές εμφανίζονται σε ελαστομερή ή πλαστικά προϊόντα λόγω κακής κατασκευής ή ανεπαρκούς ελέγχου ποιότητας στην κατασκευή του προϊόντος
 3. Το πάχος και η πυκνότητα του υλικού κατασκευής του συγκεκριμένου ενδύματος μπορεί να διαφέρει σε διάφορα σημεία της προστατευτικής στολής, γεγονός το οποίο μειώνει τη λειτουργικότητά της.

Τα κλεισίματα των ενδυμάτων προστασίας μπορεί να διαφέρουν από κατασκευή σε κατασκευή ή ακόμα από την κάθε σειρά ενδυμάτων του ιδίου κατασκευαστή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιοχές όπου υπάρχουν κουμπιά, φερμουάρ, αυτοκόλλητα κλεισίματα.

 • ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όπως ήδη αναφέραμε, κανένας τύπος προστατευτικού ενδύματος δεν ικανοποιεί ανάγκες προσωπικής προστασίας για κάθε περίσταση και κίνδυνο. Οι στολές ασφαλείας χωρίζονται (διακρίνονται ) σε 3 κατηγορίες:

 1. στολές πυρόσβεσης – εισόδου και προσέγγισης. Αν και η εφαρμογή (χρήση) αυτών των στολών είναι πολύ περιορισμένη για περιβάλλον με επικίνδυνα υλικά, παρ’όλα αυτά φέρει σημαντική προστασία σ’αυτόν που τα φοράει.

  Επαναλαμβάνουμε ότι η στολή άμεσης επέμβασης των πυροσβεστών ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ όταν έρθει σε επαφή με επικίνδυνα υλικά.

 2. Χημικά προστατευτικά ενδύματα.

Αυτή η κατηγορία διαιρείται περαιτέρω σε 2 ομάδες: Ολικής κάλυψης Προστασίας – encapsulating και μερικής κάλυψης non encapsulating.

Α) Οι στολές μερικής κάλυψης αποτελούνται από διάφορα ξεχωριστά τεμάχια ενδυμάτων (φύλλα) τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν το δέρμα και τα μάτια από “πιτσιλίσματα” χημικών (chemical splash). Τα ανωτέρω ρούχα δεν προφυλάσσουν το σώμα από αέρια, αιωρούμενη σκόνη και ατμούς χημικών. Αναπνευστικές συσκευές είναι επίσης απαραίτητο να φοριούνται για προστασία της αναπνοής. Η ανωτέρω στολή επίσης αναφέρεται και ως level B.

Β) Ολικής κάλυψης ή στολές στάθμης : προσφέρει συνολική προστασία ολοκλήρου του σώματος (κάτω και άνω άκρων και κεφαλής) έναντι εχθρικού χημικού περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιείται με αναπνευστική συσκευή.

Υπάρχουν 3 είδη – τύποι στολών ολικής κάλυψης

Τύπος 1 – Αναπνευστική συσκευή φοριέται κάτω από τη στολή.

Τύπος 2 – Αναπνευστική συσκευή φοριέται εξωτερικά της στολής.

Τύπος 3 – Παροχή αέρα μέσω γραμμής τροφοδοσίας σωλήνα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τύπος 1.

Ολικής κάλυψης χημικών στολών. (αναπνευστική στολή φέρεται εσωτερικά).

Πλεονεκτήματα

 1. Μέγιστη στάθμη προστασίας στο χρήση
 2. θετική πίεση εσωτερική βοηθάει στο σφράγισμα ελαχίστων ανοιγμάτων (διαρροή προς εξωτερικό περιβάλλον)

Μειονεκτήματα

 1. μειωμένη κινητικότητα και ορατότητα με κάποια προβλήματα σε ιδιαίτερα στενούς χώρους.
 2. δυσκολία στην αλλαγή αναπνευστικής συσκευής. (πρέπει να προηγηθεί απολύμανση της στολής πριν ανοίξει (βγει) η στολή.
 3. μεγαλύτερο βάρος και όγκο από τις συνηθισμένες στολές.
 4. λόγω του όγκου τους είναι πιο πιθανή η καταστροφή τους.

ΤΥΠΟΣ 2

Στολή ολικής κάλυψης (αναπνευστική συσκευή εξωτερικά της στολής).

Πλεονεκτήματα

 1. Μεγαλύτερη άνεση και κινητικότητα από τον προηγούμενο τύπο προστατευτικής στολής.
 2. Καλύτερη εφαρμογή στο σώμα.
 3. οι αναπνευστικές συσκευές μπορούν να αλλάζονται με μεγαλύτερη ευκολία. (δεν χρειάζεται να βγαίνει ολόκληρη η στολή.
 4. Φωνητική επικοινωνία.

Μειονεκτήματα

 1. Η αναπνευστική συσκευή είναι εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα – επικίνδυνο περιβάλλον χωρίς προστασία
 2. τα προστατευτικά προσώπου – μάσκα πλαστικά φακός, δεν είναι πάντα σύμφωνα με την υπόλοιπη στολή (ισότιμα, ισοδύναμα)

ΤΥΠΟΣ 3

Ολικής κάλυψης (παροχή αέρα μέσω σωλήνα τροφοδοσίας

Πλεονεκτήματα

 1. Επιτρέπει μεγαλύτερο φάσμα κινήσεων
 2. Θετική πίεση διατηρείται συνεχώς μέσα στη στολή (εσωτερικά της στολής)
 3. Ο σωλήνας παροχής αέρα προσφέρει μηχανισμό για δροσιά.

Μειονεκτήματα

 1. Περιορισμένος ελιγμός
 2. Η απόσταση κινήσεων περιορίζεται στο μήκος του σωλήνα (300 πόδια)
 3. Προβλήματα στην εξακρίβωση πίεσης κετός και αν υπάρχει μηχανισμός επικοινωνίας
 4. Η κατασκευή του σωλήνα αέρα, μπορεί να είναι ασύμφωνη με τα χημικά με τα οποία έρχεται ο χρήσης σε επαφή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PVC ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Η στολή κατασκευάζεται κατ’εξοχήν από ύφασμα πολυαμιδίου με επικάλυψη εσωτερική και εξωτερική πολυβινιλικού χλωριδίου (POLYVINYL CHLORIDE) σε τελικό πάχος 0,45 mm και βάρος 510 gr. ανά τετραγωνικό μέτρο. Όλες οι ραφές πρέπει να είναι καλυμμένες με εξωτερική συγκόλληση. Η κατασκευή περιλαμβάνει μόνιμη κουκούλα η οποία πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να καλύπτει και χρησιμοποιούμενο βιομηχανικό κράνος. Για το κλείσιμο της στολής χρησιμοποιείται φερμουάρ το οποίο προστατεύεται από εξωτερικό PVC πτερύγιο (flap) κάλυμμα. Η στολή είναι ενιαία σε τύπο φόρμας και τα άνω και κάτω άκρα προστατεύονται με εξωτερικά ή εσωτερικά γάντια και μπότες. Σημειωτέον ότι, όποτε προμηθεύεται η πυροσβεστική τέτοιου είδους στολές είναι απαραίτητο να υπάρχει και βαθμός ανθεκτικότητάς της στα διάφορα είδη των χημικών.

ΟΙ στολές που προφυλάσσουν από υψηλή “έκλαμψη” (τύπος πυρκαγιάς η οποία εξαπλώνεται με ταχύτητα έκρηξης ή αναδρομή φλόγας,) δεν αποτελούν μέρος του ανωτέρου είδους.

Φοριούνται εξωτερικά άλλων προστατευτικών ενδυμάτων και χρησιμοποιούνται μόνο όταν ο υψηλός βαθμός κινδύνου της εργασίας το απαιτεί.

Στολές προσέγγισης είναι κατασκευασμένες για μικρή διάρκεια εγγύτητας σε φλόγα και ακτινοβολία πυρκαγιάς. Αντέχουν επίσης έκθεση σε ατμό, υγρά και “ασθενή” (μη καυστικά – διαβρωτικά υλικά). Χρησιμοποιούνται κυρίως από πυροσβέστες αεροδρομίων.

Αντίθετα οι στολές εισόδου προσφέρουν πιο ολοκληρωτική προστασία για μικρής διάρκειας είσοδο σε φλεγόμενο περιβάλλον χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρους όπου διακινούνται ή αποθηκεύονται πετρελαιοειδή και σε παραγωγή ευφλέκτων υγρών και αερίων.

Οι πίνακες 2 και 3 αναφέρονται στην επιλογή υλικού προστατευτικών υλικών ανάλογα με το χημικό υλικό στο οποίο εκτίθενται και στα υλικά των στολών ασφαλείας και την προτεινόμενη χρήση τους αντίστοιχα.

Α = ΑΡΙΣΤΟ, Ι = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Μ = ΜΕΤΡΙΟ, Ακ = ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

TYVEK & VITON είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας DUPONT®

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις εξαρτώνται από τον τρόπο κατασκευής του υλικού, το πάχος του, και κατά πόσον στηρίζεται στη μία ή και στις 2 πλευρές του σε ύφασμα (πανί)

Α = ΑΡΙΣΤΟ, Ι = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Μ = ΜΕΤΡΙΟ, Ακ = ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Προστασία χεριών

Ανάγκη προστασίας

Στατιστικές αναφέρουν ότι τα μισά και παραπάνω από τα ατυχήματα στη βιομηχανία συμβαίνουν στα χέρια. Έτσι εύκολα προκύπτει η αναγκαιότητα προστασίας του με γάντια

Τύποι γαντιών – Εφαρμογές

Τα γάντια ανάλογα με το υλικό τον τρόπο προστασίας τους είναι κατάλληλα για προστασία των χεριών από τις διάφορες εργασίες στη βιομηχανία

Συνηθέστερα είναι

 1. Γάντια πλαστικά ή λαστιχένια (rubber, neoprene vinyl)
 2. Προστατεύουν τα χέρια από χημικές ουσίες, καυστικές, διαβρωτικές Τα από νεοπρένιο ή βινύλιο γάντια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα στο χειρισμό προϊόντων πετρελαίου. Συνιστάται να πλένονται όταν τελειώνει η εργασία και πριν τα βγάλουμε.

  Μερικές ερεθιστικές ή τοξικές χημικές ουσίες απορροφούνται από λαστιχένια γάντια τα οποία θα πρέπει να πετιούνται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 εβδομάδα)

 3. Γάντια δερμάτινα (Γενικής χρήσης. Με ή χωρίς μεταλλική ενίσχυση)
 4. Προστατεύουν τα χέρια από σκληρά υλικά ικανά να προκαλέσουν εγκαύματα, γρατζουνίσματα, γδαρσίματα προστατεύουν από σπινθήρες, μέση θερμοκρασία.

 5. Γάντια βάσης αμιάντου
 6. Συνιστούνται κατά το χειρισμό θερμού εξοπλισμού ή θερμών υλικών για την αποφυγή εγκαυμάτων Προστατεύουν έως 285 βαθμούς Κελσίου. Σημειωτέον ότι λόγω της επικινδυνότητας του αμιάντου ιδιαίτερα κατά την εισπνοή ινών αυτού, το υλικό δεν συνιστάται πλέον τόσον για την κατασκευή γαντιών όσον και για την κατασκευή στολών

 7. γάντια με επένδυση
 8. Προστατεύουν από ιδιαίτερα ψυχρά υλικά, όπως ξηρός πάγος, υγρό άζωτο κ.λπ. (Τα εγκαύματα από κρύο είναι εξ ίσου σοβαρά με αυτά από θερμά αντικείμενα.)

 9. Γάντια προστασίας από υψηλή τάση 1600 Volt και άνω
 10. Γάντια λαστιχένια ειδικής κατασκευής θα πρέπει να ελέγχονται για την διηλεκτρική σταθερά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πολλές φορές καλύπτονται από δερμάτινα. Χρειάζονται καλή προσαρμογή.

 11. Γάντια μάλλινα ή υφασμάτινα ή χειρουργικά (πλαστικά λεπτά)

Χρησιμεύουν για την προστασία των χεριών σε ελαφρότερες εργασίες όπως κονσερβοποιεία, χώροι συσκευασίας, βιομηχανίες τροφίμων, σκόνη, λεπτούς χειρισμούς.

Σημειώνεται ότι σε πολλούς από τους παραπάνω τύπους γαντιών η προστασία επεκτείνεται, πέραν της παλάμης και σ’ολόκληρο ή μέρος του βραχίονα. Εκτός από τα γάντια υπάρχουν και προστατευτικά μανίκια από δέρμα, κυρίως, που έχουν ευρεία εφαρμογή στους συγκολλητές. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα γάντια παύουν να προστατεύουν τα χέρια και γίνονται επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται κατά το χειρισμό δράπανου, πριονιού, τροχού ή άλλων κινούμενων περιστρεφόμενων μηχανημάτων ή τμημάτων τους.

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει κίνδυνος να “πιαστεί” το γάντι και συνεπώς και το χέρι στα εν λόγω μηχανήματα. Γι’αυτό η χρήση τους δεν συνιστάται.

Προστασία ποδιών


Υπάρχουν λίγα πόστα εργασίας στη βιομηχανία για τα οποία δεν απαιτούνται υποδήματα ασφαλείας. Δηλαδή παπούτσια που προστατεύουν τα πόδια και ιδιαίτερα τα δάκτυλα των ποδιών από μηχανικές κακώσεις, από καυστικά ή διαβρωτικά υλικά, ή γλιστρήματα σε περιοχές με ελαιώδεις ουσίες.

Είδη υποδημάτων – εφαρμογές

Η ποικιλία των υποδημάτων ασφαλείας είναι μεγάλη και η επιλογή του κατάλληλου τύπου κάθε φορά εξαρτάται από τη συγκεκριμένη χρήση τους.

Τα παπούτσια ασφαλείας κατά κανόνα έχουν ένα μεταλλικό ή από σκληρό υλικά κάλυμμα των δακτύλων, που τα προστατεύει από πτώση αντικειμένου, χωρίς να προσθέσει μεγάλο βάρος.

Μερικά προστατεύουν το πέλμα από τρύπημα από καρφιά και έτσι διαθέτουν εύκαμπτο μεταλλικό φύλλο στη σόλα τους.

Aλλα δεν επιτρέπουν τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού (διαθέτουν αγώγιμες σόλες) ή τη δημιουργία σπινθήρων που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά (κατασκευάζονται από μη μεταλλικά υλικά).

Aλλα προστατεύουν από ηλεκτροπληξία (σόλες από μη αγώγιμα υλικά.)

Τα κατάλληλα για προστασία του μεταταρσίου είναι εξοπλισμένα με εσωτερικό ή επιπρόσθετο κάλυμμα.

Ελαστικές μπότες με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων προστατεύουν από πιτσιλίσματα καυστικών ή διαβρωτικών υλικών και χρησιμεύουν σε περιοχές με νερό, λάσπες, ιζήματα, κατακαθίσεις,

Υποδήματα με περικνημίδες, χωρίς κορδόνια, που εύκολα βγαίνουν χρησιμοποιούνται σε χυτήρια.

Επισημαίνεται ότι συνιστάται να απαγορεύονται σαγιονάρες ή και πέδιλα σε όλους τους βιομηχανικούς χώρους εργασίας, ακόμη και στα εργαστήρια.

Επισκευές σε τυχόν ανοίγματα πρέπει να γίνονται είτε από τους προμηθευτές είναι από τον χρήστη ακολουθώντας πιστά οδηγίες του προμηθευτή..

Η συντήρηση των στολών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική μια και από κει εξαρτάται η λειτουργικότητά τη

Προστατευτικά ενδύματα για πολύ θερμό περιβάλλον

ΟΙ ανωτέρω προστατευτικές στολές είναι σχεδιασμένες για προστασία από σύντομες εκθέσεις σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διακρίνονται σε στολές προσέγγισης και στολές εισόδου. Αυτές οι στολές χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα θερμό περιβάλλον και η λειτουργικότητά τους ξεπερνά τη λειτουργικότητα των κλασσικών πυροσβεστικών στολών. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάσωση αεροπορικών δυστυχημάτων και πυρκαγιών σε καταπολέμηση πυρκαγιών ευφλέκτων αερίων και υγρών.

Συμπεράσματα

Συμβάντα με επικίνδυνες χημικές ύλες παρουσιάζουν ασυνήθιστους κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν άμεσο τραυματισμό όπως κάψιμο από έκλαμψη πυρκαγιάς ή δηλητηριάσεις και ασθένειες που προκλήθηκαν από έκθεση σε κάποιες χημικές ουσίες.

Η προστασία όχι μόνο του εργαζόμενου της βιομηχανικής μονάδας αλλά και των μελών των πυροσβεστικών ομάδων επέμβασης ξεκινά με την υποχρέωση χρήσης προστατευτικής στολής και φυσικά τη σωστή επιλογή της, καθώς και της χρήσης αναπνευστικής συσκευής. Απαραίτητη είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των πυροσβεστών σχετικά με την ανάγκη προστατευτικών εξοπλισμών καθώς και τους περιορισμούς των πολύ πριν ξεκινήσουν επέμβαση σε τέτοια συμβάντα.

Όπως προαναφέρθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις συνηθισμένη αντιπυρική στολή (προσέγγισης ή προσπέλασης) είναι ακατάλληλη για επιχειρήσεις με επικίνδυνα υλικά. Πρέπει πάντα να ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες απολύμανσης κατά την έξοδο από την επικίνδυνη ζώνη. Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρείται τμήμα του εξοπλισμού (γάντια, αναπνευστική συσκευή, μπότες κ.λπ) πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολύμανσης.

Aσχετα των καταστάσεων και συνθηκών του συμβάντος με επικίνδυνα υλικά η τήρηση των μέτρων ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας. Να θυμάστε πάντα ότι η μη τήρηση των μέτρων αυτών, η μη χρήση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη καταστροφή όχι μόνο στους πυροσβέστες αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον και τους πολίτες.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.