Αγροτικές Αποζημιώσεις και Προστασία της Αγροτικής Δραστηριότητας μετά από μία φυσική καταστροφή

 

28/1/2017

Της Δρ. Ασπασία Καραμάνου
Προϊσταμένη Σχεδιασμού Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Αττικής

Στο παρόν παρουσιάζεται εν συντομία η διαδικασία των αγροτικών αποζημιώσεων μετά από μια φυσική καταστροφή τόσο για τις περιπτώσεις που οι ζημιές καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων  ΕΛ.Γ.Α., όσο και για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται και υπάγονται σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

1. Το θεσμικό πλαίσιο

Οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας οργανώνονται και λειτουργούν μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Διεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων. Παρέχονται από:

α) την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,  κοινής ωφέλειας, που ιδρύθηκε με το Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α’), ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, εδρεύει στην Αθήνα και έχει 13 Περιφερειακά Υποκαταστήματα.

β) τις καλύψεις που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ  προγράμματα (προγράμματα Πολιτικής Σχεδίασης ‘Έκτακτης Ανάγκης και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου). [1]

2. Η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α.

Οι ασφαλιστικοί φυσικοί κίνδυνοι που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α. στην υποχρεωτική και αυτοδίκαιη ασφάλιση του, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλισης για ζημιές στην φυτική παραγωγή[2] και το ζωικό κεφάλαιο[3] έχουν ως εξής:

Φυτική Παραγωγή

 • ο παγετός
 • το χαλάζι
 • η ανεμοθύελλα
 • η πλημμύρα
 • ο καύσωνας & η ηλιακή ακτινοβολία
 • το χιόνι
 • οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • οι κίνδυνοι από τη θάλασσα
Ζωικό Κεφάλαιο

 • χαλάζι,
 • υπερβολικό ψύχος,
 • χιόνι,
 • ανεμοθύελλα,
 • πλημμύρα,
 • καύσωνας,
 • κεραυνός,
 • σεισμός,
 • κατολίσθηση,
 • καθίζηση,
 • πυρκαγιά από ανωτέρα βία

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα:

 • έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
 • έχουν εμπρόθεσμα εξοφλήσει την εισφορά του έτους ζημιάς και
 • έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

 Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.:

 • Χοιροτροφικές και Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
 • Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων – Φυτώρια.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους και έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.

Ακολουθούμενη Διαδικασία

Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Ως  Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. ορίζονται υπάλληλοι από κάθε Ο.Τ.Α., παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους κατά προτίμηση γεωτεχνικοί ή τεχνολόγοι γεωπονίας. Στους Δήμους θα καταβάλλεται από τον ΕΛ.Γ.Α. χρηματικό ποσό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων ζημιάς.

α. Αναγγελία Ζημιάς

Φυτικής Παραγωγής

Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν.

Ζωικό κεφάλαιο

Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή.

β. Δήλωση Ζημιάς

Φυτικής Παραγωγής

Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει ο ίδιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δήλωση ζημιάς και το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης. Η δήλωση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. στην αγροτική περιοχή που βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο μετά την περίοδο προθεσμίας των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία και δεν υπήρχε δυνατότητα να υποβληθεί δήλωση ζημιάς μέσω τρίτου προσώπου ή αν δεν έχει υποβληθεί το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης.

 Ζωικό κεφάλαιο

Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται – στον Ανταποκριτή του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.

Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

γ. Εκτίμηση Ζημιάς

Φυτικής Παραγωγής

Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο –εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με την εποχή που συνέβη  και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου γίνεται γνωστή στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα Γραφεία του Δήμου. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί.

Ζωικό κεφάλαιο

Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.

δ. Κοινοποίηση

Τα πορίσματα των εκτιμήσεων κοινοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του σχετικού Δήμου. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται να καλέσει με σχετική πρόσκληση, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης.

ε. Επανεκτίμηση  Ζημιάς

Ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση. Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

στ. Εκκαθάριση

Φυτικής Παραγωγής

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης:το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ’ έτος.
 • ανά αγροτεμάχιο:το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.

 Ζωικό κεφάλαιο

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης:το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ’ έτος.
 • ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευσητου ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο: δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

3. Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις αναφέρονται κυρίως στις εξής αρμοδιότητες:

α) στην καταγραφή, παρακολούθηση και αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών, δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλων έκτακτων γεγονότων στην παραγωγή (φυτική, ζωική, αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική) και στο κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, υδατοκαλλιεργητικό) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση αυτών και την εισήγηση αρμοδίως για τα κυβερνητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανόρθωση της οικονομίας και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών που πλήττονται και την υλοποίηση των μέτρων που εγκρίνονται.

β) στη λήψη των ειδικών μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδια κοινοτικά όργανα – φορείς για τη μελέτη της πρόγνωσης προειδοποίησης καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα, για την πρόληψη ή το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τα φαινόμενα αυτά στην εν γένει γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή της χώρας.

Η υποβολή προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση των ζημιών στη γεωργία, μπορούν να υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Δ/νση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων, εφόσον οφείλονται σε θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η εισήγηση για ένταξη σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, των προς αποκατάσταση ζημιών που αναφέρονται στην ανωτέρω α περίπτωση, προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται από τις Περιφέρειες. Η καταγραφή, εκτίμηση και παρακολούθηση της αποκατάστασης των ζημιών δύναται να γίνει από τον ΕΛ.Γ.Α. καθώς και από άλλους φορείς του δημοσίου που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία και ορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, εργασίες που αφορούν στα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών, όπως ιδίως εργασίες εκτίμησης των ζημιών στην αγροτική παραγωγή και στο κεφάλαιο ή/και στα μέσα γεωργικής παραγωγής και υπολογισμού των σχετικών αποζημιώσεων, αλλά και ευρύτερα σε θέματα διαχείρισης στον αγροτικό τομέα, μπορεί να ανατίθεται σε άλλους φορείς που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό και να καθορίζονται οι όροι ανάθεσης και το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης.

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Μέχρι της συγγραφή του παρόντος, ο  Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 281245/2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 628Β), εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από νέο επικαιροποιημένο κανονισμό.

[1]. Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160Α) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας».

[2]. Αριθμ. 157502/2001 (ΦΕΚ 1668Β)  «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ».

[3]. Αριθμ. 157501/2011 (ΦΕΚ 1669Β) «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.