H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου για το Ε.Σ.Ε.Π.Α.

 

12/2/2014

To Fire Rescue News μετά την δημοσιότητα που έλαβε ανάρτηση αναφορικά με το ΕΣΕΠΑ και την έρευνα για απάτη όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα seleo.gr και εν απουσία κάποιου δελτίου τύπου από το ΕΣΕΠΑ, δημοσιεύει αυτούσια την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου όπου φαίνεται καθαρά η συνεργασία μεταξύ ενός απο τους Δήμους και του ΕΣΕΠΑ.

Επίσης αναρτούμε σε μορφή φωτογραφίας την καταγγελία που έγινε από βουλευτές της Χρυσής Αυγής αναφορικά με το ΕΣΕΠΑ. Το Fire Rescue News, δεν λαμβάνει θέση σε καμία περίπτωση αλλά απλά καταγράφει και δημοσιεύει τα γεγονότα ως έχουν, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την μεριά του ΕΣΕΠΑ για όλα αυτά που του προσάπτουν. Ευελπιστούμε να διαλευκανθεί το συντομότερο αυτή η υπόθεση καταγγελίας εναντίον του Ε.Σ.Ε.Π.Α από τις αρμόδιες αρχές και να υπάρξει διαφάνεια, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, ο μόνος χαμένος θα είναι σίγουρα ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα! Ακολουθεί το κείμενο…

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΡΕ-54Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ1:14/2013

Απόσπασμα από το πρακτικό της  10ης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου

Θέμα:   «Λήψη   απόφασης   συνεργασίας   με   το   Εθελοντικό   Σώμα Αναδασωτών( ΕΣΕΠΕ) για τη δημιουργία Εθελοντικού Πυροσβεστικού και Διασωστικού Σταθμού στο Δήμο Ερυμάνθου»

Στη Χαλανδρίτσα, σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου του Νέου Δημαρχείου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.10841/15-07-2013, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο67  του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Α/Α                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      Α/Α                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Παναγόπουλος Θεόδωρος-Πρόεδρος

1

Πετρούτσος Θεόδωρος
2 Βγενόπουλος Απόστολος 2 Ιατρού Φώτιος
3 Παντελή Αγγελική-Παρασκευή 3 Ραβάνης Δημήτριος
4 Σουβαλιώτης Ιωάννης 4 Δελδήμος Βασίλειος
5 Παπακωνσταντίνου Ιωάννης 5 Καλύβας Νικόλαος
6 Σαμπάνης Γεώργιος    
7 Γιαρκιάς Νικόλαος    
8 Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας    
9 Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας    
10 Μανέττας Ιωάννης    
11 Παπαναγιώτου Αθανάσιος    
12 Ανδρικόπουλος Αθανάσιος    
13 Κριλής Ανδρέας    
14 Γκοσιμίδας Μιλτιάδης    
15 Μαρτζάκλης Ζώης    
16 Μπαρδούτσου-    Χαλκιοπούλου Γεωργία    
17 Σπυρόπουλος Σπυρίδων    
18 Μπαρής Θεόδωρος    
19 Γιαννούλης Ανδρέας    
20 Αντωνακόπουλος Κωνσταντίνος    
21 Μήλας Βασίλειος    
22 Τσουμπρής Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Θάνος Καρπής, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης καταρτίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής και παράλληλα η   υπάλληλος του Δήμου Νικολίτσα Σκέντζου, τηρεί και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία–   καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 22   μέλη–   ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουβαλιώτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών( ΕΣΕΠΑ) υπέβαλλε προς τον Δήμο έγγραφη πρόταση συνεργασίας για την δημιουργία Εθελοντικού και Πυροσβεστικού Σταθμού στο Δήμο Ερυμάνθου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας καθώς και οι υποχρεώσεις ενός εκάστου των εταίρων, αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Ε.Σ.ΕΠ.Α. και στο πρωτόκολλο συνεργασίας τα οποία και επισυνάπτουμε.

Για  τη  σύναψη  της  συμφωνίας  και  την  υπογραφή  του  προτεινόμενου πρωτόκολλου συνεργασίας, ο Δήμος αναλαμβάνει την οικονομική υποχρέωση ετήσιας συνδρομής δώδεκα χιλιάδων ευρώ  (12.000€) στο ΕΣΕΠΑ η οποία θα αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια με +2%.

Λαμβάνοντας υπόψη:

–     Το  περιεχόμενο  της  πρότασης  ΕΣΕΠΑ  και  ειδικότερα  τη  δωρεάν παραχώρηση  προς  το  Δήμο  δύο  πλήρων  εξοπλισμένων  υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

–     Την δωρεάν διάθεση εξοπλισμού των εθελοντών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και άλλων φυσικών φαινομένων.

–     Την δωρεάν εκπαίδευση των εθελοντών και υποστήριξη της οργάνωσης του εθελοντικού σταθμού.

Επίσης έχοντας υπόψη:

–     Τη μεγάλη έκταση του Δήμου μας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  (δάση, δασικές και χλοολιβαδικές εκτάσεις, κλπ.) τα οποία απαιτούν ενισχυμένη πυροπροστασία και άμεσες παρεμβάσεις.
–     Τα ακραία καιρικά και άλλα φυσικά φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά καιρούς στην περιοχή μας (πλημμύρες, σεισμοί κτλ.) και των οποίων η αντιμετώπιση επιβάλλει την ύπαρξη ενός οργανωμένου και εκπαιδευμένου εθελοντικού σώματος στο Δήμο μας.
Εισηγούμαστε το Δ.Σ. την λήψη απόφασης συνεργασίας με το ΕΣΕΠΑ για την  δημιουργία Εθελοντικού Πυροσβεστικού και  Διασωστικού Σταθμού στο Δήμο Ερυμάνθου, την διάθεση της ετήσιας συνδρομής δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) προς τον ΕΣΕΠΑ.

Τη διάθεση δημοτικού κτιρίου  περίπου 100τ.μ. για τη στέγαση του Σταθμού καθώς και την κατασκευή δύο υπόστεγων για τα πυροσβεστικά οχήματα. Το κτίριο που διατίθεται είναι το Δημοτικό κτίριο του Σταυροδρομίου (πρώην Δημαρχείο) όπου και θα εγκατασταθεί ο Σταθμός (Υπόγειο/ Γραφεία). Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΕΣΕΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

  • την έγγραφη πρόταση συνεργασίας
  • την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Αποδέχεται   την   συνεργασία   με   το   ΕΣΕΠΑ   για   την   δημιουργία Εθελοντικού  Πυροσβεστικού  και  Διασωστικού  Σταθμού  στο  Δήμο Ερυμάνθου
2.  Εγκρίνει την διάθεση της  ετήσιας συνδρομής ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ(12.000)  προς τον ΕΣΕΠΑ.
3.  Εγκρίνει  την  διάθεση  δημοτικού κτιρίου περίπου 100τ.μ.  για  τη στέγαση του Σταθμού καθώς και την κατασκευή δύο υπόστεγων για τα πυροσβεστικά οχήματα.  Το  κτίριο  που  διατίθεται είναι  το  Δημοτικό κτίριο του Σταυροδρομίου (πρώην Δημαρχείο) όπου και θα εγκατασταθεί ο Σταθμός (Υπόγειο/ Γραφεία).
4.  Εξουσιοδοτεί   το   Δήμαρχο   για   την   υπογραφή   του   Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΕΣΕΠΑ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγόπουλος Θεόδωρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ

Το έγγραφο στην αυτούσια μορφή του : http://static.diavgeia.gov.gr/doc

Η επερώτηση απο τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής

Τo έγγραφο στην αυτούσια μορφή του : 8274993.pdf

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.