Συγκρότηση Ομάδων Πυροπροστασίας

Βαθμολογία

29/12/2014

Τα νέα δεδομένα σε σχέση με τις ομάδες πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις όπως αυτά προκύπτουν από τις νέες διατάξεις, μας αναλύει ο κύριος Δρούλιας Σίμος, ιδιοκτήτης και Διευθυντής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων “ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑΣ”

Κύριε Δρούλια με αφορμή την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της καινούργιας Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθ. 14 που αφορά την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας θα θέλαμε να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της.
Αναμφισβήτητα το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων είχε παραμεληθεί. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μέχρι το φετινό Σεπτέμβριο, όπου είχαμε αλλαγή της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ίσχυε το Παράρτημα Ε΄ της υπ’ αριθ. 3 Πυροσβεστικής Διάταξης του 1981. Έτσι από 12 Σεπτεμβρίου 2014 έχουμε την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 14 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2434/12-9-2014 τ.Β) με τίτλο «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας». Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζεται η διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές.

Τι άλλαξε όμως με την έκδοση της νέας διάταξης και τι καινούργιο καλούνται να εφαρμόσουν οι ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων στη Χώρα μας;

Το νέο στοιχείο που προστίθεται στην καινούργια διάταξη όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 είναι ότι επιπροσθέτως των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή αυτών προβλέπεται ή εγκαθίσταται: Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο ή/και Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από 6 κεφαλές καταιονητήρων ή /και ολικής κατάκλυσης).

Συγκρότηση Ομάδων Πυροπροστασίας

Δηλαδή, επεκτείνεται η επιβολή συγκρότησης ομάδων πυροπροστασίας σε περισσότερες επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια δε του συγκεκριμένου άρθρου περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης των ομάδων, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών της και πως αυτή συγκροτείται σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες). Τέλος, αναφέρονται τα κριτήρια με βάση τα οποία συγκροτείται η ομάδα, όπως το μέγεθος των κτιριακών υποδομών, τους κινδύνους έναρξης και επέκτασης της πυρκαγιάς, τον εγκλωβισμό των ατόμων, κλπ.

Αναφέρεται μέσα στη διάταξη ο όρος «Αρχηγός» και «Υπαρχηγός» της Ομάδας Πυροπροστασίας. Θέλετε να μας εξηγήσετε σύντομα ποιοι ορίζονται ως «αρχηγοί – υπαρχηγοί» και ποια είναι τα καθήκοντά τους; Επίσης θα θέλαμε να μας κάνετε μια αναφορά και στα καθήκοντα των μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας.

Όλα τα καθήκοντά του «Αρχηγού» αναφέρονται στο άρθ. 7 της διάταξης, ενώ τα καθήκοντα του «Υπαρχηγού» στο άρθρο 8. Πιο συγκεκριμένα όμως: ως «Αρχηγός», όπως άλλωστε προκύπτει και από τον χαρακτηρισμό, ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων της επιχείρησης – εγκατάστασης από τον υπεύθυνο της, ως επικεφαλής, όντας ο πλέον κατάλληλος, ο οποίος μπορεί να είναι αφυπηρετήσας βαθμοφόρος του Π.Σ. ή Τεχνικός Ασφαλείας, ή Χημικός ή Μηχανικός, κλπ. Αυτός με τη σειρά του είναι υπεύθυνος να ορίσει τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας φυσικά με την έγκριση του υπευθύνου της επιχείρησης – εγκατάστασης.

Όσο αφορά τα καθήκοντά του («Αρχηγού»), μεταξύ άλλων είναι ο ορισμός του αναπληρωτή του (Υπαρχηγού, δηλαδή αυτού που θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του), υποβάλλει προτάσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου της πυροπροστασίας της επιχείρησης, διατηρεί φάκελο πυροπροστασίας σχετικό με τα καθήκοντά του, σχεδιάζει και πραγματοποιεί ασκήσεις, αναρτά πίνακα με τη σύνθεση της Ομάδας, κλπ.

Για δε τα καθήκοντα των μελών της ομάδας πυροπροστασίας αυτά αναφέρονται στο άρθ. 9 και μεταξύ άλλων είναι: να εκτελούν τις εντολές του «Αρχηγού και Υπαρχηγού» σε περίπτωση πυρκαγιάς και να υποστηρίζουν το έργο της Ομάδας, να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις και να εξασκούνται στα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης, να γνωρίζουν τον τομέα ευθύνης τους και τους επικίνδυνους χώρους, κλπ.

Η θεματολογία της βασικής εκπαίδευσης – ενημέρωσης του προσωπικού και της Ομάδας Πυροπροστασίας ποια είναι; Γιατί νομίζω ότι αναφέρονται μέσα στη διάταξη και συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.

Στο άρθρ. 4 της διάταξης αναφέρεται ότι η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας πυροπροστασίας έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ώρες και πραγματοποιείται από την οικία Πυροσβεστική Αρχή σε χρόνο κατά προτίμηση τους μήνες μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου, εκτός δηλαδή της αντιπυρικής περιόδου του καλοκαιριού. Σχετικά με τη θεματολογία, αυτή περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη πυρκαγιών, την τεχνική αντιμετώπισής τους, την χρήση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης – εγκατάστασης, τη σήμανση του συναγερμού και την εκκένωση του χώρου. Σχετικά με τις συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις, πέραν της βασικής, αυτές αναφέρονται στο άρθ. 5 και πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τον «Αρχηγό» της Ομάδας Πυροπροστασίας. Όπως παρατηρείτε ο «Αρχηγός» έχει αυξημένες υποχρεώσεις και πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένος και πλήρως καταρτισμένος ώστε να φέρει με επιτυχία σε πέρας το έργο του.

Συγκρότηση Ομάδων Πυροπροστασίας

Πιστεύετε, από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση των ομάδων πυροπροστασίας, ότι είναι αρκετή η θεματολογία της βασικής εκπαίδευσης ή πρέπει να προστεθούν και άλλες θεματικές ενότητες στη συγκεκριμένη εκπαίδευση;

Συγκρότηση Ομάδων Πυροπροστασίας Κοιτάξτε, σαφώς εφόσον έχει οριοθετηθεί η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στις δύο (2)ώρες, η θεματολογία πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να είναι ανταποδοτική στους εκπαιδευόμενους. Αρχικά νομίζω ότι είναι πλήρης σαν θεματολογία, για τις δύο (2) ώρες, όμως πιστεύω ότι εάν υπήρχε διαθέσιμος περισσότερος χρόνος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα μπορούσε το Πυροσβεστικό προσωπικό να διευρύνει τις θεματικές ενότητες και να επεκταθεί και σε περισσότερα αντικείμενα, καθώς και να προβεί και στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, κάτι που λείπει από το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα, εάν φυσικά μου το επιτρέπετε, να σας τονίσω ότι η διαφορά ενός ιδιωτικού φορέα εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα του Ινστιτούτου μας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι εμείς καταρτίζουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ομάδα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και σχεδόν ποτέ δεν πραγματοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης με λιγότερες από πέντε (5) ώρες. Αυτό γίνεται διότι θέλουμε νε εξασφαλίσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν κατανοήσει πλήρως αφενός μεν τη θεωρία που διδάσκουμε, αφετέρου υπάρχει χρόνος στην πρακτική άσκηση να σβήσουν διαφόρων ειδών πυρκαγιές στους προσομοιωτές πυρκαγιών που διαθέτουμε. Και αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. πέτυχε ο εκπαιδευόμενος την κατάσβεση της πυρκαγιάς που του δίνουμε να επέμβει; Εάν ναι, χρησιμοποίησε με σωστό τρόπο το μέσο κατάσβεσης; Και στην συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση της άσκησης όπου εκεί διαπιστώνουμε τα λάθη των εκπαιδευομένων και τα διορθώνουμε από κοινού μαζί τους. Πραγματοποιούμε δηλαδή βιωματική εκπαίδευση τόσο στη θεωρία (με ερωτήσεις – απαντήσεις) και πολύ περισσότερο στην πρακτική άσκηση, όπως σας περιέγραψα πριν.

Τέλος θα ήθελα να σας τονίσω ότι στο Ινστιτούτο καταρτίζουμε ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που αφορά την εκπαίδευση των «Αρχηγών – Υπαρχηγών» των Ομάδων Πυροπροστασίας σε εφαρμογή της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης, με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευσή και ανταπόκρισή στα αυξημένα καθήκοντά τους.

Κ. Δρούλια θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε σχετικά με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά την οργάνωση και εκπαίδευση – ενημέρωση των ομάδων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων και θα θέλαμε να είστε αρωγός στην ενημέρωση που προσφέρουμε μέσω του περιοδικού μας σε θέματα που σχετίζονται με την δραστηριότητα του Ινστιτούτου σας.

Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μας δώσατε να διευκρινίσουμε ορισμένα πολύ βασικά σημεία εφαρμογής της υπ’ αριθ. 14 Πυροσβεστικής Διάταξης και να ξέρετε ότι οποτεδήποτε μπορούμε να συμβάλουμε την ενημέρωση των πολιτών μέσω του περιοδικού σας θα είμαστε κοντά σας.

www.pyrognosi.com

Εξειδικευμένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πυροπροστασίας, των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών καθώς και Πρώτων Βοηθειών.

Πηγή :  www.securitymanager.gr

(Visited 50 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.