Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών

Βαθμολογία

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών

*Του Υποπυραγού Ανδρεσάκη Στ. Μενέλαου

Κάθε χρόνο η Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης του Α.Π.Σ., εν όψει της προετοιμασίας του μηχανισμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, εκδίδει διαταγή προκειμένου να ελεγχθούν τα πυροφυλάκια και οι υδατοδεξαμενές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της κάθε Πυρ/κής Υπηρεσίας. Πολλές από τις υδατοδεξαμενές είναι πολυεστερικές, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τα Δασαρχεία και μένουν συνήθως αχρησιμοποίητες και αναξιοποίητες για διάφορους λόγους και αιτίες, επί σειρά ετών, ενώ αποτελούν μία ιδιαίτερα αξιόλογη πηγή ύδατος που κυμαίνεται από 15-25 κ.μ. και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά.

Το καλοκαίρι του 2009, τρεις (3) Έλληνες Αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο συντάκτης του παρόντος άρθρου, είχαν μεταβεί στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, όπου επί δύο μήνες ενσωματώθηκαν και συνεργάστηκαν πλήρως με τα πληρώματα αρχικής προσβολής του Κλάδου Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών (InitialAttackCrews) της Βρετανικής Κολομβίας (BritishColumbia (B.C.) του Καναδά. Εκεί η χρήση φορητών αντλιών με τροφοδοσία ύδατος είτε από φορητές δεξαμενές τύπου «κολοκύθας» (εικ: 1), είτε από φυσική πηγή ύδατος (εικ. 2) ήταν παράλληλα με τη χρήση χειρωνακτικών εργαλείων ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης και κατάσβεσης κάθε δασικής πυρκαγιάς.

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ.: 1
Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ.: 2
Με αφορμή λοιπόν την απόκτηση εμπειριών και γνώσεων από την συμμετοχή του συντάκτη του παρόντος, στο πρακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που συμμετείχε κατά την αντιπυρική περίοδο 2009, στη B.C. του Καναδά , αλλά και την προσπάθεια αξιοποίησης των υπαρχουσών υδατοδεξαμενών στον τομέα ευθύνης της κάθε Πυρ/κής Υπηρεσίας, θα περιγραφεί η δυνατότητα ανάπτυξης πυρ/κών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών και υδατοδεξαμενών, στην κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς, κυρίως κατά το στάδιο της αποκάθαρσης.

Υλικά προς χρήση:

 • Φορητή αντλία [είτε ministriker (αντλία την οποία διαθέτουν οι Ε.Μ.Α.Κ.)] είτε άλλη φορητή αντλία άντλησης υδάτων, όπως HONDAGX240 (αντλία η οποία παραδόθηκε μαζί με τα  υπηρεσιακά JeepCherokee).
 • 2-3 μυζητικοί σωλήνες με ημισύνδεσμους αντίστοιχης διατομής 65 χιλιοστών, ώστε να συνδεθούν στην υδατοδεξαμενή και στην φορητή αντλία.
 • Εύκαμπτοι σωλήνες 65, 45,25 χιλιοστών.
 • Αυλό 25 χιλιοστών.
 • Δίκρουνο 45-25 χιλιοστών.
 • Κλειδιά ταχυσυνδέσμων.
 • Εφεδρικά καύσιμα.
 • Εφεδρικό μπουζί και μπουζόκλειδο.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χρήση φορητών αντλιών και υδατοδεξαμενών για κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς, είναι σκόπιμο να γίνεται σε δασικές πυρκαγιές χαμηλής βλάστησης, έρπουσες κυρίως, και όχι όταν η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μετά το στάδιο του μερικού ελέγχου και κυρίως κατά την αποκάθαρση.

ΒΗΜΑ 1Ο :

Συνδέουμε το ένα άκρο των μυζητικών σωλήνων με τον ημισύνδεσμο 65 χιλ. της υδατοδεξαμενής και το άλλο άκρο με την εισροή της φορητής αντλίας. (Εικ. 3,4)

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 3
Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 4
ΒΗΜΑ 2Ο :

Ανοίγουμε την βάνα παροχής ύδατος της υδατοδεξαμενής και στη συνέχεια τρομπάρουμε από τη χειροκίνητη τρόμπα της αντλίας, για να δημιουργηθεί στήλη νερού και να διευκολυνθεί η αναρρόφηση (εικ. 5). Προς διευκόλυνση της αναρρόφησης και της δημιουργίας στήλης, καλό είναι η φορητή αντλία να τοποθετηθεί σε κατωφέρεια σε σχέση με την υδατοδεξαμενή.

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 5
ΒΗΜΑ 3Ο :

Στη συνέχεια αναπτύσσουμε την εγκατάστασή μας, είτε προς τα κατάντη (κατωφέρεια, εικ.: 6) είτε προς τα ανάντη (ανωφέρεια, εικ.: 7) καταλήγοντας σε σωλήνα και αυλό 25 χιλ. Θέτουμε σε λειτουργία την φορητή αντλία και πραγματοποιούμε κατάσβεση ή αποκάθαρση. Λογικό είναι ότι προς τα κατάντη μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερη (σε μήκος) εγκατάσταση αφού οι απώλειες πίεσης είναι πολύ μικρότερες. Προς τα ανάντη μπορούμε να αναπτύξουμε άνετα μία εγκατάσταση με δύο σωλήνες 45 χιλ., δίκρουνο 45 – 25 χιλ. και στη συνέχεια 3 σωλήνες 25 χιλ., δηλαδή μία εγκατάσταση 100μ. σε θετική κλίση και η πίεση στον αυλό μας να είναι άκρως ικανοποιητική!!

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 6
Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 7
Με το ίδιο σκεπτικό και την ίδια τεχνική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πυρ/κά οχήματα τύπου Dacota (Isuzu), τα οποία διαθέτουν αντλία στην καρότσα με πολύ μεγαλύτερη ισχύ άρα και μεγαλύτερη πίεση στον αυλό, συγκριτικά με τις φορητές αντλίες.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ και θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ότι όταν η φορητή αντλία τοποθετείται σε κατωφέρεια, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μεταξύ της υδατοδεξαμενής και της φορητής αντλίας, αντί για μυζητικούς σωλήνες, εύκαμπτη σωλήνα 65 χιλ., όσο τουλάχιστον η υδατοδεξαμενή έχει αρκετό νερό και έτσι λόγω βαρύτητας αλλά και λόγω κλίσης η εύκαμπτη σωλήνα παραμένει γεμάτη και σε πλήρη διάμετρο, χωρίς να προκαλείται αναρρόφηση της σωλήνας στο σημείο σύνδεσής της με την φορητή αντλία (εικ. 8). Αντίθετα όταν τοποθετήσουμε την φορητή αντλία σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τον ημισύνδεσμο εκροής της υδατοδεξαμενής, τότε παρατηρείται το φαινόμενο αναρρόφησης της εύκαμπτης σωλήνας από την φορητή αντλία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραχθεί έργο (εικ. 9).

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 8
Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 9
Μια άλλη περίπτωσηπου θα μπορούσαμε αντί για μυζητικό σωλήνα να χρησιμοποιήσουμε εύκαμπτη σωλήνα στην εισροή της φορητής αντλίας, είναι όταν θα θελήσουμε να τοποθετήσουμε δύο (2) αντλίες στη σειρά για αύξηση της πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση η πιο δυνατή αντλία θα τοποθετηθεί πρώτη, κοντά στην υδατοδεξαμενή και η δεύτερη αντλία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοια απόσταση, ώστε το νερό από την πρώτη αντλία να έρχεται με ικανή πίεση ώστε η εύκαμπτη σωλήνα της εγκατάστασης  που συνδέεται στην εισροή της δεύτερης αντλίας να παραμένει γεμάτη και σε πλήρη διάμετρο, χωρίς να προκαλείται αναρρόφησή της στο σημείο σύνδεσής της με την φορητή αντλία. (εικ. 10).

Δημιουργία πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών αντλιών
Εικ. 10
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:     

Με την χρήση των φορητών αντλιών με τους τρόπους που αναλύσαμε παραπάνω, επιτυγχάνουμε τα εξής:

 • Δεν δεσμεύουμε πυροσβεστικά οχήματα για να κάνουν κατάσβεση ή να για να κάνουν τους δότες. Θα πρέπει απλώς να εξασφαλίζεται η επαναπλήρωση της δεξαμενής πριν αδειάσει εντελώς.
 • Εκμεταλλευόμαστε τις υδατοδεξαμενές, που αποτελούν μία σημαντική πηγή ύδατος μέσα σε ευαίσθητες δασικές περιοχές.
 • Αλλάζουμε νοοτροπία στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται και να εργάζονται πλέον οι επίγειες δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα στις δασικές πυρκαγιές, χωρίς την χρήση απαραίτητα πυροσβεστικών οχημάτων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δασικές πυρκαγιές πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα πληρώματα των πυρ/κών οχημάτων ή τα πεζοπόρα τμήματα με τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό (φορητές αντλίες, εργαλεία χειρός) και την αντίστοιχη υποστήριξη (εναέρια μέσα) και όχι αποκλειστικά με τη χρήση των πυροσβεστικών οχημάτων, αφού όταν αυτά ξεμένουν από νερό, οι δυνάμεις σταματάνε να εργάζονται περιμένοντας να γίνει πλήρωση με νερό του οχήματος!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι το 2009 είχε γίνει δωρεά υλικών από τον Κλάδο Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά προς το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας και συγκεκριμένα: φορητών υδατοδεξαμενών (τύπου «κολοκύθας» και αερομεταφερόμενες-ελικοπτέρων) , φορητών αντλιών, εργαλείων χειρός όπως pulaski, τσάπες κ.α. Αυτά τα υλικά διανεμήθηκαν την ίδια χρονιά με διαταγή της Δ/νσης Τεχνικών του Α.Π.Σ. στις Ε.Μ.ΑΚ. αλλά και στις υπηρεσίες όπου λειτουργούν οργανωμένα πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτά καλύπτοντας ανάγκες δασοπυρόσβεσης. Απλά οι φορητές αντλίες που είχαν γίνει δωρεά, είχαν ανεξάρτητο δοχείο καυσίμων-ειδικό μπιτόνι, το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στα υλικά της δωρεάς και έπρεπε να γίνει προμήθειά του, με μέριμνα των υπηρεσιών που λειτουργούσαν τα πεζοπόρα τμήματα, μαζί με τον αντίστοιχο προς συνδεσμολογία εξοπλισμό (ειδικό λάστιχο σύνδεσης για υγρά καύσιμα με  τρομπάκι).

* Ο Υποπυραγός Ανδρεσάκης Μενέλαος είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. και υπηρετεί στην Π.Υ. Λαυρίου.

(Visited 137 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.