Νέες προδιαγραφές στα μέσα πυροπροστασίας

 

6/3/2015

Η έγκριση της υπ’ αριθ. 15 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας» είμαι μια σημαντική αλλαγή.

Σίμος Δρούλιας,
Διευθυντής Ανάπτυξης
ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑΣ

Την 24η Νοεμβρίου 2014 στο Φ.Ε.Κ. 3149 τευχ. Β΄ δημοσιεύθηκε η έγκριση της υπ’ αριθ. 15 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας». Η παρούσα διάταξη προσπαθεί να οριοθετήσει τις προδιαγραφές που θα τηρούν οι μελετητές κυρίως, αλλά και οι κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός ασφάλειας από τα συστήματα αυτά.

Στο άρθ. 1 της διάταξης αναφέρεται πλέον η υποχρέωση των αρμοδίων τεχνικών επιστημόνων για εφαρμογή των εθνικών προτύπων που ακολουθούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ), των διεθνών προτύπων (ISO) ή άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και ελλείψει αυτών να εφαρμόζουν συστήματα αναφοράς από αντίστοιχους οργανισμούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα εθνικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές , οδηγίες ή κανονισμούς εθνικής νομοθεσίας.
Για τις ανάγκες εφαρμογής της διάταξης, και με σκοπό την κοινή εφαρμογή της, στο άρθ. 2 αναφέρονται οι ορισμοί των συστημάτων ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση από κάποιον για την κατηγορία που ανήκει το κάθε σύστημα. Έτσι :

1. Ως μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζονται: το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων, τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού νερού), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
2. Ως φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζονται: οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής), οι απλοί ανιχνευτές αερίων καυσίμων και το απλό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο).
3. Ως προληπτικά μέσα πυροπροστασίας ορίζονται: ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση ασφαλείας και τα σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Στη συνέχεια στο παρακάτω πίνακα παραθέτουμε αναλυτικά το κάθε είδος μόνιμου συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας και ποιο συγκεκριμένο πρότυπο έχει εφαρμογή (αρθ.3):

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
1 Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης ΕΛΟΤ ΕΝ 54
2 Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς ΕΛΟΤ ΕΝ 54 – 11, ΕΛΟΤ ΕΝ 54 – 23
3 Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων Καυσίμων Τα συστήματα ανίχνευσης και συστήματα ανίχνευσης και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων πρέπει, να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ) και στην περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση πίνακα, αυτός να είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54, όπως κάθε φορά ισχύει
4 Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης με νερό ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, ΕΛΟΤ ΕΝ 12259,             ΕΛΟΤ CEN/TS 14972, ΕΛΟΤ CEN/TS 14816
5 Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης με σκόνη ΕΛΟΤ ΕΝ 12416
6 Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης με αφρό ΕΛΟΤ ΕΝ 13565
7 Αυτόματο σύστημα Πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) NFPA 12 “Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems”
8 Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης με αέριο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004
9 Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ  ISO 15779: “Condensed aerosol fire extinguishing systems− Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance− General requirements” ή ΕΛΟΤ CEN/TR 15276
10 Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο ΤΟΤΕΕ 2451/1986, ΕΛΟΤ ΕΝ 671


Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα Συστήματα Τοπικής Κατάσβεσης με ξηρή σκόνη ή κατασβεστικού υλικού βάσης νερού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην παρ. 3.6.1 αναφέρεται στην διάταξη ότι:

Όπου είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση, άνωθεν των καυτών επιφανειών των συσκευών παρασκευής φαγητού, ειδικού απαγωγικού συστήματος αερίων καύσης, καπνού κ.α., εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2: «Κατηγορίες πυρκαγιών», όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού), ή κατάλληλου αποδεκτού κατασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2. Μέχρι τη σύνταξη εθνικού ή ευρωπαϊκού προτύπου, ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας μπορεί να ακολουθήσει πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 17, 17A). Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα και να προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και μέσα στον καπναγωγό.

Ειδικότερα:

1. Σε μαγειρεία που χρησιμοποιείται μία (1) συσκευή μαγειρικών ελαίων- λιπών χωρητικότητας άνω των 10 λίτρων, ή περισσότερες της μία (1) συσκευές ανεξαρτήτως χωρητικότητας εκάστης, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης κατάλληλου και αποδεκτού κατασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F.
2. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο μίας (1) συσκευής τηγανίσματος (φριτέζα μονή ή διπλή) και η ποσότητα των μαγειρικών ελαίων – λιπών δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού) και πλησίον των συσκευών τοποθετείται ένας φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F. Ο ανωτέρω πυροσβεστήρας επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης, εφόσον πραγματοποιείται χρήση μαγειρικών ελαίων – λιπών.
Τέλος για τα συγκεκριμένα συστήματα κατάσβεσης σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA17, 17Α) υποχρεούνται να διαθέτουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται αναλυτικά στη διάταξη.

Για τα Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας αναφέρεται στη διάταξη ότι:

1. Για τους φορητούς πυροσβεστήρες πρέπει να ικανοποιείται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3-7 καθώς και όσο αφορά την συντήρηση τους να εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/01-09-2005.
2. Για τους τροχήλατους πυροσβεστήρες πρέπει να ικανοποιείται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1866 καθώς και για την συντήρηση τους να εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/01-09-2005.
3. Για τους αυτοδιεγειρόμενυς πυροσβεστήρες οροφής πρέπει να ικανοποιείται η Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/01-09-2005. Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−04−05−07−01:2009: «Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως». Τέλος λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι αποδεκτές και αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Για τους Απλούς Ανιχνευτές αερίων καυσίμων, στη διάταξη αναφέρεται ότι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ), ενώ για το Απλό Υδροδοτικό Δίκτυο αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση, να διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής φ15-φ19mm (χιλιοστά) με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων και να τοποθετούνται σε ύψος από 1μέτρο έως 1,5 μέτρα από το δάπεδο.

Τέλος για τα προληπτικά μέσα πυροπροστασίας αναφέρει η διάταξη ότι για τον φωτισμό ασφαλείας, αυτός εγκαθίσταται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, για την σήμανση ασφάλειας να εφαρμόζεται το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010 καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄67) και για τα σχεδιαγράμματα διαφυγής το ISO 23601: “Safety Identification – Escape and evacuation plan signs”.

Επειδή με την έκδοση της υπ’ αριθ. 15 Πυροσβεστικής Διάταξης έγινε προσπάθεια ταξινόμησης και εφαρμογής των ισχυόντων προτύπων στο σχεδιασμό των μελετών και επειδή η εφαρμογή της δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί από την μια μέρα στην άλλη, το Α.Π.Σ. έδωσε περίοδο προσαρμογής στους μελετητές ώστε να προετοιμαστούν και να εφαρμόσουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν από την 1 Μαρτίου 2015. Εμείς από την πλευρά μας χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και θα είμαστε αρωγοί στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων με μια σειρά άρθρα σε επόμενες εκδόσεις μας.

Πηγή : www.securitymanager.gr

1 Comment

  1.  

    Και επειδή όλοι είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια της ΠΥ να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, απαιτούνται αρκετές διευκρινίσεις. Και καλό θα ήταν να είχε ζητηθεί η αιτιολογημένη γνώμη των επαγγελματιών της αγοράς και συγκεκριμένα των θεσμικών οργάνων εκπροσώπησης, πριν δημοσιευτεί το ΦΕΚ. Πάραυτα, χαιρετίζω θετικά την προσπάθεια αυτή. Είναι στο σωστό δρόμο.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.