Μνημόνιο ενεργειών Πολιτικής Προστασίας 1o Μέρος

 

15/2/2012

Μνημόνιο ενεργειών Πολιτικής Προστασίας
Τι είναι; Υπάρχει; Που βρίσκεται; Πόσοι το γνωρίζουν;

Είναι ένα «προκαταρκτικό» σχέδιο, στο οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις «ιδιαιτερότητες» κάθε Δήμου, περιγράφονται ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν πριν –κατά τη διάρκεια – μετά τη καταστροφή.
Αφήνουμε προς το παρόν τις τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές για τις οποίες συχνά χρειάζεται ειδικά εκπαιδευμένο, συνήθως υπερτοπικού χαρακτήρα, προσωπικό και ενέργειες.

Τι σημαίνει «ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου»; Σεισμικότητα της περιοχής, Υδάτινοι αποδέκτες (ποτάμια, ρέματα, λίμνες, θάλασσα), Μορφολογία εδάφους (Κίνδυνοι κατολισθήσεων – Σαθρά εδάφη), Αρχαιολογικοί – Ιστορικοί χώροι, Δασοκάλυψη, κλπ.

Έχοντας λάβει συνεπώς υπόψη τουλάχιστον όλα τα ανωτέρω:

1. Οφείλουμε να οριοθετήσουμε τους χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού – δημιουργίας καταυλισμών (δημόσιους και ιδιωτικούς) τους ίδιους για όλες τις καταστροφές και να τους κάνουμε γνωστούς στον πληθυσμό. (και όχι μόνο, ως είθισται, στα συρτάρια).

2. Να καταμετρήσουμε τις ανθρώπινες δυνάμεις που διαθέτει ο Δήμος υπό οποιανδήποτε μορφή και ιδιότητα και να αναθέσουμε σε κάθε μία από αυτές συγκεκριμένο έργο. (εργαζόμενους, εκπαιδευμένους εργαζόμενους, εθελοντές, εκπαιδευμένους εθελοντές, νοσηλευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων, κρίσιμα επαγγέλματα, κλπ).

Παράλληλα να εκπαιδεύσουμε την αντίδραση εκείνων τα τμημάτων του πληθυσμού που βρίσκονται καθημερινά σε συγκεκριμένους χώρους (διδακτικό προσωπικό, άτομα σχολικής ηλικίας, ΚΑΠΗ, αθλητικούς ομίλους, προσωπικό εταιρειών, κλπ) οι οποίοι θα γίνουν οι αναμεταδότες γνώσεων στους υπόλοιπους.

3. Να καταμετρήσουμε τις μηχανικές δυνάμεις που διαθέτει ο Δήμος, δημόσιες και ιδιωτικές και να αναθέσουμε σε κάθε μία από αυτές συγκεκριμένο έργο. (μηχανήματα έργων πάσης φύσεως, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, υδροφόρες, οχήματα 4Χ4, μέσα επικοινωνίας, κλπ)

4. Να καταμετρήσουμε όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες, όπως μεταξύ άλλων στέγασης και διατροφής, για τις πρώτες τουλάχιστον ώρες (δημιουργίας καταυλισμών με ημερομηνία λήξεως, πόσιμο νερό, ξηρά τροφή, χώρους υγιεινής, κλπ).

5. Να έχουμε θωρακίσει τους αρχαιολογικούς – ιστορικούς χώρους και θησαυρούς.

6. Να κάνουμε ασκήσεις (όχι επιδείξεις) με στόχο τη βελτίωση τόσο των σχεδίων όσο και των αντιδράσεων του προσωπικού.

7. Να έχουμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες προληπτικές ενέργειες όπως προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων, πάσης φύσεως καθαρισμούς, κλπ

Αυτές οι άνευ κόστους ή μικρού κόστους ενέργειες έχουν λύσει εκ των προτέρων το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος «φυσική καταστροφή».

Η συχνή σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, σαν κυρίαρχου επιτελικού τοπικού οργάνου αντιμετώπισης καταστροφών, θα αναδείξει και βελτιώσει το επίπεδο γνωριμίας – συνεργασίας και τις δυνατότητες των εμπλεκομένων φορέων. Συχνότερο πρόβλημα η επικοινωνίες.

Που βρισκόμαστε σήμερα;

1. Βρισκόμαστε στο να μην εκμεταλλευόμαστε τη δωρεάν εκπαίδευση που προσφέρει στο προσωπικό δημοσίων φορέων το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης , σε θέματα, πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, μεταξύ πολλών άλλων.

2. Βρισκόμαστε στο πολύχρωμο σχηματισμό «εθελοντικών» ομάδων με τα πλέον ευφάνταστα ονόματα συχνά αγνώστων λοιπών στοιχείων.

3. Βρισκόμαστε στο να επιμένουν να «ηγούνται» της πολιτικής προστασίας αιρετοί που δεν γνωρίζουν καν το χώρο της Γ.Γ.Π.Π. (Ευαγγελιστρίας 2), χωρίς καμία εκπαίδευση, χωρίς εμπειρία διαχείρισης προσωπικού υπό πίεση, χωρίς καμία επιχειρησιακή εμπειρία.

ΣΗΜΕΙΩΝΩ: Ότι διαχείριση καταστροφής / έκτακτης ανάγκης είναι μια συνεχόμενη διεργασία που αφορά στην οργάνωση και τη διαχείριση πόρων και ρόλων σε όλες τις φάσεις της έκτακτης ανάγκης (και οι φάσεις αρχίζουν πολύ πριν την εκδήλωσή της).

4. Βρισκόμαστε στο να μην υπάρχει αναδιοργάνωση (συμμάζεμα) όλου του νομικού πλαισίου και να συνεχίζουν να στέλνονται εγκύκλιοι με 30 και άνω σχετικά που ουδείς (;) γνωρίζει και μεταξύ άλλων αναφέρονται σε καταργημένους πλέον θεσμούς (Νομαρχίες).

5. Βρισκόμαστε στο να μην προβλέπονται έλεγχος – ποινές για μη εκτέλεση των ανωτέρω πέραν του «αόριστου» παράβαση καθήκοντος συνήθως εκ των υστέρων.

6. Βρισκόμαστε στο να θεωρούμε ότι όλοι γνωρίζουν τη χρήση Η/Υ και ότι το πρώτο καθημερινό μέλημά τους είναι η πληροφόρηση από τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες.

Ο «Καλλικράτης» τι αλλαγές έφερε; Αντιγράφω:

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρ. «Καλλικράτης».
Άρθρο 63 Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 97
Υπηρεσιακές μονάδες δήμων
Οι συνιστώμενοι δια του παρόντος δήμοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), υποχρεούνται μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν, στους ανωτέρω οργανισμούς, και υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα: θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 75 Αρμοδιότητες (Δήμων)
ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.

2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Χαράλαμπος Ζαφειρίου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.