Διασύνδεση του πυροσβεστικού σώματος με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ –Αντιμετώπιση “Βοσκοφωτιών”

 

17/7/2016

*Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πυροσβεστικό  Σώμα (Π.Σ.) κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ΄΄ Τεχνικών Πυρκαγιών ΄΄ η οποίες εκδηλώθηκαν κάτω από εξαιρετικά “ΥΠΟΠΤΕΣ” συνθήκες (νύχτα, με πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους την επόμενη ημέρα, σε δύσβατα σημεία τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, νέες εστίες πυρκαγιών ενώ η υπάρχουσα φέρεται να είχε  <<Αναζωπυρωθεί>> κ.λ.π.),με σκοπό τη διάσπαση και την παγίδευση των  πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν απώλειες    ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί (Ιδιωτών – Πυροσβεστικού Προσωπικού ) και χωρίς να καταστραφούν κατοικίες ,οφείλεται στην χριστή Διοίκηση της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος  σε συνδυασμό με το Θάρρος  και την αυταπάρνηση – η οποία ξεπερνά το καλώς εννοούμενο καθήκον – των εμπλεκομένων Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Προσέτι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός από τις εν λόγω πυρκαγιές αλλά σε κάθε περίπτωση λιγότερες σε σχέση με τον μέσο όρο άλλων ετών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως “Βοσκοφωτιές για τις οποίες το «Παγκόσμιο ταμείο για τη φύση WWF Ελλάς » και συγκεκριμένα η δασική ομάδα δημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα βλέπε www.fire.gr .

Πλην όμως το Πυροσβεστικό Σώμα ήδη από την αντιπυρική περίοδο του έτους  2013 έχει θωρακιστεί επαρκώς σε ότι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του είδους των πυρκαγιών, δια μέσου της  Διασύνδεσης του Πυροσβεστικού Σώματος με τη βάση γεωχωρικών  δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της βάσης γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

3. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η αφύπνιση τον πολιτών σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του εγκλήματος του εμπρησμού.

4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα τελευταία χρόνια από αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι ασκούν  τα καθήκοντα του Ανακριτικού υπαλλήλου και είναι επιφορτισμένοι με το βαρύ έργο της διερεύνησης του εγκλήματος του εμπρησμού (κοινού και δάσους) έχει  αναπτυχθεί  ιδιαίτερος προβληματισμός  σε ότι αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του “μηχανισμού δίωξης” του εγκλήματος του εμπρησμού.

Έτσι λοιπόν ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου ευθύς αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  (Δ.Α.Ε.Ε. ) το έτος 2013 ζήτησε να υποβληθούν προτάσεις από τους υπαλλήλους του Π.Σ. δια της μεθόδου όχι του σωστού ή λάθους, αλλά ότι όλες οι προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές αρκεί να τεκμηριώνονται επαρκώς.Από τις προτάσεις αυτές προέκυψε η ανάγκη διασύνδεσης του Π.Σ. με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Προς τούτο από τη Δ.Α.Ε.Ε. υποβλήθηκε αίτημα διασύνδεσης με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς τον τότε πρόεδρο αυτού κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Το εν λόγω αίτημα έγινε με θέρμη αποδεκτό από τον κ. Γρηγόρη Αποστολάκο και τη συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 49324/07-08-2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε διασυνδέθηκε το Π.Σ. με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων.

5. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΒΑΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

Περιλαμβάνει πληροφορίες αγροτεμαχίων όπως:

  •  Όνομα
  •  Επώνυμο
  •  Α.Φ.Μ.

Πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένο αγροτεμάχιο


  •  α/α αγροτεμαχίου
  •  τοποθεσία αγρού
  •  έκταση αγροτεμαχίου
  •  καλλιέργεια αγροτεμαχίου
  •  τηλέφωνο/ κινητό καλλιεργητή
  •  ιδιοκτησία (ενοικιαζόμενο ή μεικτό ή ιδιόκτητο)
  •  ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι ενοικιαζόμενη ή μεικτή, τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι του ιδιοκτήτη και όχι του καλλιεργητή)
  •  τηλέφωνο/κινητό ιδιοκτήτη
  •  λοιπά στοιχεία

Πέραν των αναλυτικών πληροφοριών τεμαχίων υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένου τεμαχίου.
Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε ακρίβεια στις ανωτέρω πληροφορίες είναι  εισαγωγή συντεταγμένων (χ ,ψ) στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Συντακτικός νομοθέτης έχει προβλέψει με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς για την προστασία της καείσας δασικής έκτασης «αυτή κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, αποκλειόμενης της διαθέσεώς της για έτερους προορισμούς». Σε εκτέλεση των παραπάνω σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (Φ.Ε.Κ. 303 Α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς η καείσα δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, με συνέπεια να απαγορεύεται η βοσκή στην έκταση αυτή.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4061/12 (ΦΕΚ 66 Α),
οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες που τις συνδέουν, αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν από την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν βοσκούνται.

Προσέτι για το εν λόγω θέμα από την ειδική γραμματεία Δασών και ειδικότερα από το τμήμα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 133356/3733/26-07-2013 έγγραφο (κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ε.Ε. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το οποίο στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Ειδική Γραμματεία Δασών δια του οποίου ενημερώνονται οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων)

7. Αποδοχή Εφαρμογής

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ημερομηνία διασύνδεσης του Πυροσβεστικού Σώματος με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Δ.Α.Ε.Ε. υποβάλλονται δεκάδες αιτήματα για πληροφορίες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα απτής μείωσης των “Βοσκοφωτιών” καθώς και των γεωργικών – αγροτικών Πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια   με τη χρήση του ¨εργαλείου¨  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τους ακούραστους ΄΄ Μελισσουργούς¨  Ειδικούς ανακριτικούς Υπαλλήλους του Π.Σ. με την καθοδήγηση βεβαίως των Διοικητών των κατά τόπους  Υπηρεσιών καθώς και των Προϊσταμένων των Αν. Γραφείων αποτελούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης ,η Π.Υ.Ζακύνθου, Π.Υ.  κ.λ.π.

8. Συμπεράσματα

  •  Δια μέσω της διασύνδεσης του Π.Σ. με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντάσσονται στη διερεύνηση του εγκλήματος του εμπρησμού οι νέες τεχνολογίες.
  •  Η βάση γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποτελεί ένα “χρηστικό εργαλείο” για τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Σ. που διερευνούν το έγκλημα του εμπρησμού.
  •  Δια μέσω της βάσης γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιδιώκεται η μείωση των ενάρξεων αγροτικών, γεωργικών και δασικών πυρκαγιών.

Εκτίμηση του συγγραφέα του παρόντος άρθρου είναι ότι σε βάθος 5ετίας και εφόσον οι ανακριτικοί υπάλληλοι αξιοποιήσουν το εργαλείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ότι αυτού του είδους οι πυρκαγιές θα πάψουν να απασχολούν τον “μηχανισμό κατάσβεσης”.

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το έγκλημα του εμπρησμού, εκτός της διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης, των καταστροφών που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον και στην ιδιοκτησία (ακίνητη και κινητή) των πολιτών αποτελεί και κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.
Για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς το  έγκλημα του εμπρησμού απαιτείται οργανωμένος “μηχανισμός δίωξης” ο οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατά το στάδιο της έρευνας-διερεύνησης και τις νέες τεχνολογίες. Αυτό ακριβώς επιδιώκεται από τη Δ.Α.Ε.Ε. δια μέσω της διασύνδεσης, για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) με τον  Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Για να υπάρξει λοιπόν αντιμετώπιση του εγκλήματος του εμπρησμού  εκτός των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν σε ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του “μηχανισμού δίωξης” του εγκλήματος του εμπρησμού θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την κοινωνία ότι το έγκλημα του εμπρησμού είτε πρόκειται για πρόθεση- δόλος είτε για αμέλεια προκαλεί τις ίδιες καταστροφές.

*Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα
Μ.Β.Α. “Athens”
M.C.s Security & Strategy
Supreme Joint War College (GR)

1 Comment

 1.  

  Η αναφορά στην συγκεκριμένη Υπηρεσία που υπέβαλλε την σχετική πρόταση διασύνδεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποτελούσε παράδειγμα, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να παραθέτουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, ώστε να γινόμαστε ολοένα και πιο αποτελεσματικοί.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.