Η αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στα εγκλήματα εμπρησμού

 

Η απόδειξη στην ποινική δίκη αποτελεί τον κορμό επί του οποίου θεμελιώνεται η δικαστική κρίση. Μεταξύ των ενδεικτικά αναφερόμενων στο άρθρο 178 ΚΠΔ κυριότερων αποδεικτικών μέσων περιλαμβάνονται η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη, που στο ισχύον ποινικό δικονομικό δίκαιο στη χώρα μας ίσως αποτελούν τα πολυτιμότερα και σπουδαιότερα μεταξύ αυτών μέσα. Για το λόγο αυτό, τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, αλλά και του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου χαρακτηρίζονται, κατά την κυρίαρχη άποψη, ως ιδιαίτερα και αυτοτελή είδη αποδεικτικού μέσου.

Με το παρόν έργο <<Η αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στα εγκλήματα εμπρησμού>>, λόγω της σπουδαιότητας της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης στην αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας των εγκλημάτων, επιχειρείται εμβάθυνση και συστηματική και μεθοδολογική ανάλυση και τεκμηριωμένη παρουσίαση, τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και νομολογίας, γενικά για κάθε έγκλημα και ειδικότερα για τα εγκλήματα εμπρησμού.

Το έργο αυτό λοιπόν που αποτελεί μια τεκμηριωμένη παρουσίαση των αποδεικτικών μέσων της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης, αλλά των τεχνικών συμβούλων και των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων, στοχεύει να γίνει γενικά ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μελετητές και εφαρμοστές του δικαίου και ιδίως ν΄ αποτελέσει ένα ιδιαίτερα πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όσων ασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα και θέση στη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού, όπως ανακριτικούς υπαλλήλους, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους κλπ. Και τούτο γιατί αποτελεί ένα πλήρως ενημερωμένο και ολοκληρωμένο από κάθε άποψη έργο που δίνει λύσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα των ως άνω εγκλημάτων, τα οποία ανακύπτουν κατά την ποινική διαδικασία.

Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 1. Διατάξεις του ΚΠΔ για την απόδειξη…………………………………………………………………………………….
 2. Γενικά για την απόδειξη………………………………………………………………………………………………………
 3. Είδη απόδειξης…………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Αρχή της ηθικής απόδειξης………………………………………………………………………………………………….
 5. Αποδεικτικές απαγορεύσεις – παράνομα αποδεικτικά μέσα……………………………………………………..
 6. Αποδεικτικά μέσα……………………………………………………………………………………………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΥΤΟΨΙΑ

 1. Διατάξεις του ΚΠΔ για την αυτοψία……………………………………………………………………………………..
 2. Γενικά για την αυτοψία – φύση και έννοια…………………………………………………………………………….
 3. Από ποιους ενεργείται ή διατάσσεται η αυτοψία…………………………………………………………………….
 4. Αντικείμενα της αυτοψίας……………………………………………………………………………………………………
 5. Σκοπός της αυτοψίας…………………………………………………………………………………………………………..
 6. Νομική φύση της αυτοψίας………………………………………………………………………………………………….

6.1. Γενικά………………………………………………………………………………………………………………………….

6.2. Θέση της θεωρίας………………………………………………………………………………………………………….

6.3. Θέση της νομολογίας…………………………………………………………………………………………………….

6.4. Προσωπική άποψη…………………………………………………………………………………………………………

 1. Είδη αυτοψίας…………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Τρόποι ενέργειας της αυτοψίας…………………………………………………………………………………………….

8.1. Γενικά………………………………………………………………………………………………………………………….

8.2. Ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων…………………………………………………………………………..

 1. Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων……………………………………………………………………….
 2. Απεικονίσεις και δικαστικά πειράματα………………………………………………………………………………..
 3. Είδη δικαστικών πειραμάτων…………………………………………………………………………………………….
 4. Αυτοψία – εξερεύνηση του τόπου εγκλήματος εμπρησμού……………………………………………………
 5. Έκθεση αυτοψίας…………………………………………………………………………………………………………….

13.1. Γενικά για τις εκθέσεις……………………………………………………………………………………………….

13.2. Έκθεση αυτοψίας για έγκλημα εμπρησμού……………………………………………………………………….

13.2.1. Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………..

13.2.2. Χαρακτηριστικά της έκθεσης αυτοψίας…………………………………………………………………………

13.2.3. Περιεχόμενο της έκθεσης αυτοψίας………………………………………………………………………………

13.2.4. Δομή της έκθεσης αυτοψίας………………………………………………………………………………………….

 1. Η αποδεικτική δύναμη της αυτοψίας…………………………………………………………………………………..
 2. Αυτοψία και αιτιολογία των αποφάσεων και των βουλευμάτων για τα εγκλήματα εμπρησμού
 3. Ακυρότητες της αυτοψίας – νομολογία………………………………………………………………………………..
 4. Συνήθεις ελλείψεις – πλημμέλειες της έκθεσης αυτοψίας………………………………………………………
 5. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου απόφασης για έγκλημα εμπρησμού……………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

 1. Διατάξεις του ΚΠΔ για την πραγματογνωμοσύνη……………………………………………………………………
 2. Σκοπός – έννοια – σημασία της πραγματογνωμοσύνης και του πραγματογνώμονα……………………..
 3. Πότε διατάσσεται η πραγματογνωμοσύνη……………………………………………………………………………..
 4. Ποιος διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη…………………………………………………………………………….
 5. Αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης………………………………………………………………………………….
 6. Νομική φύση της πραγματογνωμοσύνης……………………………………………………………………………….
 7. Διαφορά πραγματογνώμονα και μάρτυρα………………………………………………………………………………
 8. Είδη – προϋποθέσεις διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης…………………………………………………………
 9. Πότε είναι υποχρεωτική η πραγματογνωμοσύνη…………………………………………………………………….
 10. Εργαστήρια πραγματογνωμοσύνης……………………………………………………………………………………..
 11. Αριθμός πραγματογνωμόνων………………………………………………………………………………………………
 12. Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων………………………………………………………………………….
 13. Είδη πραγματογνωμοσύνης……………………………………………………………………………………………….
 14. Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη…………………………………………………………………………………
 15. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα………………………………………………………………………………………..
 16. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη……………………………………………………………………………………….

16.1. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη κατηγορούμενου…………………………………………………………

16.2. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ανηλίκων……………………………………………………………………

 1. Ανάλυση DNA………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Ποιοι δεν διορίζονται πραγματογνώμονες……………………………………………………………………………
 3. Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν το διορισμό – όρκος………………………………
 4. Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης πραγματογνώμονα……………………………………………
 5. Αίτηση – εξαίρεση – απόφαση εξαίρεσης πραγματογνώμονα…………………………………………………
 6. Η θέση ζητημάτων στον πραγματογνώμονα………………………………………………………………………… 22.1. Παράσταση του διορίσαντος κατά την διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης……………………….

22.2. Διαφωνίες μεταξύ των πραγματογνωμόνων…………………………………………………………………….

 1. Κατάρτιση και παράδοση της πραγματογνωμοσύνης…………………………………………………………….
 2. Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν……………………………………………………………………..
 3. Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που διορίσθηκαν στο ακροατήριο……………………………………….
 4. Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις…………………………………………………………………………………………….
 5. Ασφαλιστικοί πραγματογνώμονες / τεχνικοί σύμβουλοι…………………………………………………………
 6. Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης…………………………………………………………………
 7. Πραγματογνωμοσύνη και αιτιολογία των αποφάσεων και των βουλευμάτων για τα εγκλήματα εμπρησμού…………………………………………………………………………………………………………………………..
 8. Ακυρότητες – νομολογία…………………………………………………………………………………………………

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Διατάξεις του ΚΠΔ για τους τεχνικού συμβούλους………………………………………………………………..
 2. Γενικά – ορισμός τεχνικού συμβούλου…………………………………………………………………………………
 3. Διορισμός – αριθμός τεχνικών συμβούλων……………………………………………………………………………
 4. Αποστολή – δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου………………………………………………………………..
 5. Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου……………………………………………………………………………….
 6. Νομική φύση του τεχνικού συμβούλου και της έκθεσής του……………………………………………………
 7. Διαφορές πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων………………………………………………………..
 8. Ακυρότητες – νομολογία…………………………………………………………………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Ανάλυση του θέματος………………………………………………………………………………………………………….

2.1. Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Ασφαλιστικής σύμβαση – ασφάλιση πυρκαγιάς………………………………………………………………..

 1. Ασφαλιστική απάτη δι΄ εμπρησμού……………………………………………………………………………………….

3.1. Γενικά………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Απάτη σχετική με τις ασφάλειες……………………………………………………………………………………..

 1. Ανακριτικές πράξεις κατά την προανάκριση…………………………………………………………………………..
 2. Ασφαλιστής – ασφαλιστικοί πραγματογνώμονες / τεχνικοί σύμβουλοι: Δικονομική θέση και δικαιώματα……………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Συμπεράσματα……………………………………………………………………………………………………………………

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.