Μέτρα Πυρασφάλειας σε Τραπεζικά Καταστήματα

 

2/6/2010

Δυστυχώς με τραγικό τρόπο και με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αναδείχθηκε, με τον εμπρησμό σε τραπεζικό κατάστημα της MARFIN, για άλλη μια φορά ότι η απόλυτη ασφάλεια είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο να επιτευχθεί. Η διαστροφή της ανθρώπινης εγκληματικότητας προκαλεί συμβάντα και καταστάσεις μη προβλέψιμης διαχείρισης.

Το ζητούμενο στις περιπτώσεις των τραπεζικών καταστημάτων είναι αν κατ’ αρχήν εφαρμόζονται κανόνες και μέτρα πρόληψης πυρκαγιών και πυρασφάλειας και δεύτερον εάν αυτά είναι αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση των τραπεζικών καταστημάτων για λήψη μέτρων πυρασφαλείας προκύπτει, δυστυχώς, μέσα από ένα περίπλοκο σχήμα νομικών απαιτήσεων – υποχρεώσεων και δεν ζητούνται, για τη λειτουργία των καταστημάτων, από την αδειοδοτούσα αρχή.

Συγκεκριμένα, για τράπεζες που στεγάζονται σε νέα κτίρια (με οικοδομική άδεια μετά την 17-2-1989), σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και την υπ’ αριθμ. 39112 Φ.701.2/12-12-98 Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προσδιορίζεται ότι όσες έχουν μικτό εμβαδό άνω των 70 τ.μ. εντάσσονται από άποψη πυρασφαλείας στους χώρους συνάθροισης κοινού και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 71/88.

Για όσες έχουν εμβαδόν κάτω των 70 τ.μ. προσδιορίζεται ότι θεωρούνται είτε ως καταστήματα είτε ως γραφεία, και εντάσσονται από άποψη πυρασφαλείας στους χώρους συνάθροισης κοινού και συγκεκριμένα στα άρθρα 8 ή 9 του Π.Δ. 71/88.

Παράλληλα για τις τράπεζες που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (με οικοδομική άδεια πριν την 17-2-1989), αναφορικά με τα μέτρα πυρασφαλείας και σε συνδυασμό με τη στεγασμένη επιφάνεια τους, έχει εφαρμογή είτε η 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη είτε υποδεικνύονται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, με σχετική έκθεση από Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960

Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα πρόσφατα με την υπ’ αριθμ. 1308 Φ.701.2/11-01-2010 Διαταγή του προς τις Υπηρεσίες του με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των φακέλων πυροπροστασίας κοινοποίησε διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας και πίνακα με την χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Στο συγκεκριμένο πίνακα ορίζεται ότι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας των τραπεζικών καταστημάτων έχει χρονική διάρκεια 5 ετών.

Επικουρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα για «Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά» γεννούν τη νομική υποχρέωση για λήψη μέτρων για την αποτροπή των κινδύνων εμπρησμού. Σε περίπτωση που το συμβάν επέλθει δηλαδή προκληθεί πυρκαγιά, τότε η μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφαλείας κρίνεται ως επιβαρυντικό στοιχείο και ο υπεύθυνος για τη λήψη τους είναι δυνατόν να κατηγορηθεί και για εμπρησμό από αμέλεια άρθρο 266 του Π.Κ.

Το γεγονός ότι η αδειοδοτούσα αρχή για τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων δεν ζητάει, στα αναγκαία και απαιτούμενα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας θεωρείται και είναι σοβαρή παράλειψη όμως σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τις τράπεζες από την υποχρέωση λήψης μέτρων.

Επειδή ως τώρα τα προβλήματα πυρασφάλειας αντιμετωπίζονται με την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το τυπικό για τη λειτουργία των καταστημάτων είναι αναγκαίο να γίνει επανασχεδιασμός των μέτρων, των δράσεων και των πολιτικών λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παρακάτω δεδομένα.

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που προκύπτουν από το φαινόμενο των «εμπρησμών κοινωνικής σύγκρουσης» με τη χρήση βομβών μολότοφ ή εμπρησμών με πρόχειρα εμπρηστικά μέσα (υγρά καύσιμα, γυμνή φλόγα κλπ.) είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για την ασφάλεια του προσωπικού των πελατών και της περιουσίας των τραπεζικών καταστημάτων. Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι αναγκαίο πλέον της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων να αναπτύσσονται πολιτικές και δράσεις όπως:

Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυρασφάλειας και σύνταξη εκθέσεων τρωτότητας για κάθε κατάστημα λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αυτού, τις επικρατούσες συνθήκες κατά την ώρα της λειτουργίας του καθώς και τη θέση που καταλαμβάνει στη γεωγραφία της περιοχής (επικινδυνότητα γειτονικών χώρων, προσβασιμότητα, κλπ.).

Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού πυρασφάλειας – σχεδίου έκτακτης ανάγκης για άμεση αντιμετώπιση και ανταπόκριση μέχρι την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ). Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να προβλέπει τα μέτρα πυρασφαλείας με τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα καθώς και τις δράσεις ανταπόκρισης του εξειδικευμένου αλλά και του λοιπού προσωπικού των καταστημάτων.

Εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μόνιμα αλλά και στα φορητά συστήματα πυρασφάλειας που μπορούν να μας εξασφαλίσουν άμεση και αποτελεσματική κατασταλτική δράση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και να διασφαλίσουν τις εξόδους διαφυγής αλλά και εύκολη χρήση των φορητών μέσων όπου αυτό απαιτείται από το προσωπικό.

Εκπόνηση, οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας. Καλό θα είναι η εκπαίδευση να πραγματοποιείται σε κάθε κατάστημα ξεχωριστά για να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του καταστήματος αλλά και το προσωπικό να εξοικειώνεται με τα μόνιμα και φορητά μέσα και μέτρα πυρασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα.

Επισημαίνουμε ότι για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση των παραπάνω πολιτικών και δράσεων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα πυρασφάλειας.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν αρκεί να εφαρμόζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα, δεν αρκεί να εξασφαλίζεται το τυπικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας αλλά θα πρέπει να αναζητούμε την ουσία, δηλαδή την πραγματική και αποτελεσματική κάλυψη του προσωπικού των συναλλασσόμενων πολιτών και της περιουσίας της τράπεζας. Απαιτείται σχεδιασμός, οργάνωση και ανάπτυξη μέτρων και μέσων πυρασφαλείας έτσι ώστε όχι μόνο αυτά να υπάρχουν τυπικά στο χώρο του καταστήματος αλλά το προσωπικό να τα γνωρίζει και να διαθέτει την ικανότητα ανταπόκρισης. Ικανότητα που καλλιεργείται με την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, της πληροφόρησης και της εξάσκησης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Σ ε.α- ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.